Poszukujemy ambasadorów programu “Młodzież w działaniu”


Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany pro­mo­wa­niem pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” w swoim regio­nie, masz doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów tego pro­gramu oraz dzia­łasz na tere­nie jed­nego z woje­wództw: zachod­nio-pomor­skiego, pod­la­skiego, lubu­skiego, wiel­ko­pol­skiego, dol­no­ślą­skiego, kujaw­sko-pomor­skiego, zachę­camy Cię do zosta­nia naszym amba­sa­do­rem!

Amba­sa­do­rzy repre­zen­tu­jący Naro­dową Agen­cję to grupa mło­dych ludzi roz­sia­nych po całej Pol­sce, któ­rzy posia­dają bogate doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów. Dzięki ich reali­za­cji zyskali wiele cen­nych doświad­czeń i umie­jęt­no­ści, poznali cie­ka­wych ludzi, a teraz chcą dzie­lić się swoją wie­dzą i prze­ży­ciami. Misją amba­sa­do­rów jest wspar­cie wszyst­kich osób i orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz mło­dzieży, któ­rzy już reali­zują pro­jekty lub dopiero chcą poznać pro­gram. Zada­nia amba­sa­do­rów obej­mują sze­roki zakres dzia­łań, m.in. orga­ni­za­cję spo­tkań infor­ma­cyj­nych, pro­mo­cję i repor­taże z dofi­nan­so­wa­nych pro­jek­tów, repre­zen­ta­cje pro­gramu na wyda­rze­niach tema­tycz­nych i szko­le­niach.

Nowi amba­sa­do­rzy rów­nież mogą wziąć udział w kon­kur­sie o staż w Naro­do­wej Agen­cji oraz inne cie­kawe nagrody.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z dzia­ła­niami amba­sa­dor­skimi oraz z korzy­ściami, jakie może­cie odnieść przy­stę­pu­jąc do współ­pracy. Na naszej stro­nie znaj­dzie­cie rów­nież infor­ma­cje o nowym nabo­rze. Zapra­szamy!