Powołanie zespołu ds. kształcenia językowego


26 lutego 2010 r. w siedzibie FRSE odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli świata akademickiego oraz ministerstw i Komisji Europejskiej, niezależnych ekspertów językowych oraz ekspertów z narodowych instytutów kultury.

W ten sposób powstał zespół ekspertów ds. kształcenia językowego, który przyczyni się do promowania i wdrażania innowacyjnych metod i narzędzi nauczania języków z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Kolejne posiedzenia grupy odbyły się w kwietniu, czerwcu i we wrześniu.

Zespół ustalił następujące cele:

  • analizowanie europejskich programów edukacyjnych, które promują ideę wielo- i różnojęzyczności oraz opracowanie zaleceń, dzięki którym lepiej będą wykorzystywane możliwości, jakie te programy stwarzają beneficjentom w doskonaleniu ich kompetencji językowych;
  • podsumowanie korzyści płynących z udziału polskich placówek edukacyjnych oraz pracowników oświaty w programie „Uczenie się przez całe życie”;
  • wskazanie obszarów priorytetowych edukacji językowej w Polsce i określenie kierunków działań podejmowanych w ramach unijnych programów edukacyjnych wspierających rozwój nauki języków obcych;
  • opracowanie nowej formuły konkursu European Language Label;
  • zapewnienie wsparcia eksperckiego dla Europejskiego Dnia Języków oraz działań promujących zagadnienia kształcenia i doskonalenia językowego w czasie przewodnictwa Polski w Radzie UE;
  • wypracowanie koncepcji uświetnienia obchodów 10-lecia programu ELL w Polsce w roku 2011.