Praktykowanie obywatelstwa w szkole


Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zorganizowała 25 maja 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, ogólnopolską konferencję pt. „Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich”.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób: przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli i dyrektorów szkół, uczelni wyższych kształcących nauczycieli, organizacji pozarządowych ― partnerów społecznych szkół, organów nadzoru i organów prowadzących szkoły.

Konferencja była kolejnym od 2007 roku przedsięwzięciem FRSE poświęconym kompetencjom kluczowym, organizowanym zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu. Tegoroczna konferencja wspierała cele Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Złożyły się na nią dyskusje w trzech równoległych panelach oraz wspólna dla wszystkich uczestników Agora, na której organizatorzy zaplanowali wystąpienia zaproszonych ekspertów oraz podsumowanie dyskusji panelowych. Nowatorska formuła konferencji polegająca na odwróceniu tradycyjnej kolejności punktów programu i rozpoczęciu sekwencją dyskusyjną zaktywizowała uczestników, dzięki czemu dyskusja w grupach była ożywiona, a wystąpienia ekspertów trafiły już na przygotowany grunt w postaci wniosków ze spotkań panelowych.

Połączenie prezentacji dobrej praktyki z wymianą doświadczeń i perspektywami ogólnymi nakreślonymi przez ekspertów umożliwiło zobaczenie kompetencji społecznych i obywatelskich w różnorodnych perspektywach: historycznej i wizji przyszłości, edukacji szkolnej i uczenia się przez całe życie, w kategoriach aktywności społecznej i racji stanu, dobra państwa i polityki edukacyjnej, kodów kulturowych społeczeństwa i standardów kultury organizacyjnej szkoły.

Uczestnicy konferencji mieli do wyboru udział w trzech równoległych sesjach dyskusyjnych:

  • Uczeń – jak kształtować postawy obywatelskie i społeczne młodego pokolenia? moderowanej przez Ewę Bobińską, kierownik Pracowni Edukacji Obywatelskiej ORE;
  • Nauczyciel, wychowawca, autorytet – jak przygotować kadrę do zadań kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich? moderowanej przez dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacka Wołowca;
  • Środowisko, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna – jaka jest i jaka powinna być rola partnerów społecznych szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich młodego pokolenia Polaków? którą prowadziła Elżbieta Tołwińska-Królikowska, wiceprezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

Każdy panel rozpoczynał się od zaprezentowania przykładów dobrej praktyki – projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”:

  • Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro – projekt programu Comenius realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach, a prezentowany przez koordynatora projektu Krzysztofa Cybula;
  • Active Citizenship – projekt programu Wizyty Studyjne oraz „EKO obywatele wspólnej Europy” – projekt programu Comenius, realizowane w Szkole Podstawowej nr 113 w Łodzi, prezentowane na konferencji przez Adama Kuberę – koordynatora projektu i dyrektorkę szkoły Bożenę Kołaczyńską;
  • Razem w Europie – projekt European Language Label, oparty na współdziałaniu szkoły, Stowarzyszenia na rzecz Szkoły i powiatowego urzędu pracy, realizowany w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, prezentowany przez dyrektorkę szkoły Beatę Golisowicz.

Opisy prezentowanych na konferencji projektów oraz przykłady dobrej praktyki wszystkich programów wchodzących w skład programu „Uczenie się przez całe życie” znalazły się w przygotowanym specjalnie na tę konferencję zeszycie tematycznym pt.: „Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w projektach współpracy europejskiej”.