Prezentacja kontekstu europejskiego w trakcie posiedzeń Krajowego Zespołu opiniodawczego ds. statusu zawodowego nauczycieli


W marcu 2010 roku Minister Katarzyna Hall powołała zespół opiniodawczo-doradczy ds. statusu zawodowego nauczycieli, który przez osiem kolejnych miesięcy dyskutował o kształcie i kierunkach prac nad nowym dokumentem regulującym status nauczycieli.

Zespół tworzą przedstawiciele samorządów, strony rządowej, związków zawodowych, partnerów społecznych, środowisk oświatowych i naukowych. Fundację Rozwoju Systemu Edulacko reprezentuje Dyrektor Generalny Mirosław Marczewski. W roku 2010 w większości posiedzeń uczestniczyła również kierownik działającego w FRSE krajowego biura Eurydice, która prezentowała kontekst europejski omawianej problematyki, czyli w trakcie kilku kolejnych posiedzeń Zespołu zapoznawała zebranych z przyjętymi w wybranych krajach Europy rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi poszczególnych zagadnień.

Na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych i raportach Eurydice prezentowała na kolejnych posiedzeniach Zespołu następujące zagadnienia: „Status zawodowy nauczycieli w Europie” (27 maja 2010 r.), „Awans zawodowy nauczycieli w Europie – na przykładzie Anglii, Austrii, Bułgarii, Portugalii i Łotwy” (23 czerwca 2010 r.), „Dyrektorzy szkół w Europie” (21 lipca 2010 r.), „Czas pracy nauczycieli w Europie” (4 października 2010 r.).