Prezentacja raportów sieci Eurydice


Słabe wyniki z matematyki oraz przedmiotów ścisłych i przyrodniczych są wyzwaniem dla Europy – to wniosek z dwóch raportów Eurydice, które przedstawiono po raz pierwszy podczas konferencji Skuteczność polityk na rzecz poprawy kompetencji młodzieży w Europie, zorganizowanej w dn. 16-18 listopada 2011 r. w Warszawie.

Konferencja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komisję Europejską oraz Instytut Badań Edukacyjnych odbywała się w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wśród 200 jej uczestników byli eksperci z instytutów badawczych i organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele ministerstw edukacji państw członkowskich UE.

Opracowania stworzone przez Europejską Sieć Informacji o Edukacji Eurydice prezentują stan edukacji matematycznej i przyrodniczej w 31 krajach Starego Kontynentu. Powstały w odpowiedzi na problem niepowodzeń uczniów w zakresie matematyki i przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w Europie, które zostały potwierdzone wynikami międzynarodowych testów PISA oraz TIMSS.

Raporty Eurydice mogą stanowić punkt wyjścia do europejskiej i krajowej debaty na temat podnoszenia standardów edukacyjnych. Poza prezentacją wyników raportów Eurydice ważnym  elementem konferencji była dyskusja na temat wniosków, które płyną z innych międzynarodowych badań nad kompetencjami młodzieży. Analizowano przede wszystkim badania: PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), które jest koordynowane przez OEC D, TIMSS (międzynarodowe studia na temat nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych) oraz PIRLS (międzynarodowe studia na temat postępów w czytaniu).

Głównym wątkiem dyskusji były rozważania na temat sposobów na poprawę wyników w nauce i umiejętności młodzieży. Wielu prelegentów podkreślało, że jest to ważne, bo przekłada się na konkurencyjność i wzrost gospodarczy danego kraju. Tak twierdzili między innymi obecni na konferencji prof. Eric Hanushek (ekonomista ze Stanford University) oraz Alberto Rodriguez z Banku Światowego. Poza sesjami plenarnymi odbywały się  też dyskusje i prezentacje w czterech grupach panelowych, które analizowały konkretne kwestie, takie jak m.in. zwiększanie odsetka młodzieży o najlepszych wynikach, udrażnianie ścieżek edukacyjnych i przejścia ze szkoły na rynek pracy, skuteczne wykorzystanie nowych technologii oraz ocenianie i kształcenie nowych umiejętności w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Wiedza zdobywana przez uczniów musi być przez nich wykorzystywana w życiu codziennym i w tym kierunku podąża europejska edukacja – to wniosek ogólny, który padł podczas dyskusji oraz analizy poszczególnych raportów.