TCA – Transnational Cooperation Activities


TCA – Transnational Cooperation Activities to międzynarodowe działania realizowane we współpracy z innymi Narodowymi Agencjami, mające na celu:

 • wspieranie wdrażania Programu Erasmus+ tak, by miał wysoką jakość oraz mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji i osób indywidualnych;
 • wpływ na rozwój w obszarze edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą i innymi grupami docelowymi, zgodnie z priorytetami Programu Erasmus+;
 • podejmowanie współpracy między organizacjami aktywnymi w edukacji, szkoleniach i pracy z młodzieżą.

Działania TCA podzielone są na 3 podstawowe grupy:

 1. międzynarodowe seminaria kontaktowe i inne działania przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów Programu, mające na celu głównie nawiązanie współpracy i zaplanowanie przyszłych projektów w ramach Programu Erasmus+;
 2. międzynarodowe działania tematyczne (szkolenia, wizyty studyjne, seminaria i inne wydarzenia) dotyczące celów, priorytetowych grup docelowych, których uczestnikami najczęściej są osoby mające doświadczenie w realizacji projektów w ramach Erasmus+;
 3. międzynarodowe badania efektów projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Szkolenia międzynarodowe TCA realizowane są we wszystkich sektorach Programu Erasmus+, obejmują także wydarzenia międzysektorowe. Aktualna oferta wydarzeń w ramach TCA dostępna jest na stronach:

https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/ oraz https://www.salto-youth.net/ .

Erasmus+


Era­smus+ to pro­gram Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego cał­ko­wity budżet wynosi 14,7 mld euro. Era­smus+ opiera się na osią­gnię­ciach euro­pej­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, które funk­cjo­no­wały przez 25 lat, i jest wyni­kiem połą­cze­nia  euro­pej­skich ini­cja­tyw reali­zo­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską w latach 2007-2013.

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zo­wane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+, oraz pro­jekty i pro­gramy scen­tra­li­zo­wane, zarzą­dzane przez Agen­cję Wyko­naw­czą ds. Edu­ka­cji, Kul­tury i Sek­tora Audio­wi­zu­al­nego (EACEA) w Bruk­seli. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.

W Pol­sce Naro­dową Agen­cją pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, która reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe. Sek­tory te wspie­rają dzia­ła­nia, z któ­rych więk­szość do 2013 r. finan­so­wana była w ramach pro­gra­mów „Ucze­nie się przez całe życie”, „Mło­dzież w dzia­ła­niu”, Era­smus Mun­dus, Tem­pus, Alfa, Edu­link oraz pro­gra­mów współ­pracy z kra­jami uprze­my­sło­wio­nymi w dzie­dzi­nie szkol­nic­twa wyż­szego.

W przy­padku akcji i pro­gra­mów scen­tra­li­zo­wa­nych zarzą­dza­nych przez EACEA – Era­smus+ Sport oraz Jean Mon­net – Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji pro­wa­dzi dzia­łal­ność infor­ma­cyjną. Pierw­szy z tych pro­gra­mów dofi­nan­so­wuje współ­pracę part­ner­ską w dzie­dzi­nie sportu oraz nie­ko­mer­cyjne euro­pej­skie wyda­rze­nia spor­towe, drugi wspiera dzia­ła­nia doty­czące inte­gra­cji euro­pej­skiej i popu­la­ry­za­cji wie­dzy o UE, podej­mo­wane głów­nie przez szkoły wyż­sze.

Statystyki Erasmus+

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków;
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw;
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców;
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następuje elementy:

W ramach tej akcji wspierane są:
 • mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez studentów i uczniów, praktykantów/stażystów, osoby młode i wolontariuszy, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie;
 • kredyty dla studentów studiów magisterskich Erasmus+: studenci studiów wyższych z krajów programu mogą ubiegać się o pożyczkę wspieraną w ramach programu w celu podjęcia studiów magisterskich za granicą. Studenci powinni ubiegać się o pożyczki w krajowych bankach lub agencjach udzielających pożyczek studenckich.

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • transnarodowe partnerstwa strategiczne mające na celu opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami. Wspierane są określone działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu;
 • sojusze na rzecz wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy lub nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego;
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach których wspiera się opracowywanie i prowadzenie wspólnych programów szkolenia zawodowego, programów oraz metod nauczania i szkolenia z wykorzystaniem danych wskazujących trendy w określonym sektorze gospodarki oraz umiejętności niezbędnych w celu wykonywania pracy w jednej lub kilku dziedzinach zawodowych;
 • projekty z zakresu budowania potencjału, w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. Projekty z zakresu budowania potencjału mają na celu wspieranie procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów. Niektóre typy projektów z zakresu budowania potencjału wspierają działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się one do realizacji celów projektu;
 • platformy informatyczne, takie jak eTwinning, portal School Education Gateway, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy, oferujące wirtualną przestrzeń współpracy, bazy danych dotyczące możliwości, udział we wspólnotach praktyków oraz inne usługi online dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, praktyków w dziedzinie edukacji szkolnej i edukacji dorosłych oraz dla osób młodych, wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą w Europie i poza jej granicami.

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży do celów kształtowania i monitorowania polityki opartej na wynikach badań, w szczególności:
  • analiza dotycząca poszczególnych krajów i analiza tematyczna, m.in. poprzez współpracę z sieciami akademickimi;
  • partnerskie uczenie się i oceny koleżeńskie/środowiskowe za pomocą otwartych metod koordynacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności mające na celu pobudzanie rozwoju innowacyjnej polityki wśród zainteresowanych stron oraz umożliwianie organom publicznym badania skuteczności innowacyjnych polityk w sytuacjach rzeczywistych na podstawie solidnych metod oceny;
 • wsparcie narzędzi polityki europejskiej w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także w celu transferu punktów zaliczeniowych, aby wspierać zapewnianie jakości, poświadczanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo. Akcja ta obejmuje również wsparcie sieci, które ułatwiają ogólnoeuropejskie wymiany, mobilność edukacyjną i zawodową obywateli oraz rozwój elastycznych ścieżek kształcenia obejmujących różne dziedziny kształcenia, szkolenia i w zakresie młodzieży;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi dysponującymi uznaną wiedzą fachową i zdolnościami analitycznymi (takimi jak OECD i Rada Europy) w celu zwiększenia wpływu i wartości dodanej polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu z udziałem organów publicznych, organizatorów i zainteresowanych stron działających w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży w celu upowszechniania wiedzy na temat europejskiej agendy politycznej, w szczególności strategii „Europa 2020”, ET 2020, strategii UE na rzecz młodzieży, a także zwiększania zewnętrznego wymiaru europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Działania te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zdolności zainteresowanych stron do aktywnego wspierania realizacji strategii politycznych poprzez pobudzanie wykorzystywania wyników programu i wywieranie wymiernego wpływu.

W ramach działań Jean Monnet wspierane będą:

 • akademickie moduły, katedry i centra doskonałości mające na celu pogłębianie nauczania w ramach studiów w zakresie integracji europejskiej stanowiących część programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego oraz prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie badań nad treściami dotyczącymi UE, również w odniesieniu do innych poziomów kształcenia, takich jak doskonalenie zawodowe nauczycieli i kształcenie obowiązkowe. Akcje te mają również na celu zapewnienie dogłębnego kształcenia w zakresie integracji europejskiej osobom mającym w przyszłości zawodowo zajmować się dziedzinami, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie mają one na celu wspieranie młodego pokolenia nauczycieli i badaczy z zakresu integracji europejskiej, zapewnianie im doradztwa i opieki pedagogicznej;
 • debata polityczna ze światem akademickim wspierana poprzez: a) sieci mające na celu wzmocnienie współpracy między różnymi uniwersytetami w całej Europie i na świecie, wspieranie współpracy i stworzenie platformy wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji na tematy o istotnym znaczeniu dla UE; b) projekty z zakresu innowacji i wzajemnego inspirowania się oraz upowszechniania treści dotyczących UE służących pobudzaniu dyskusji, refleksji nad kwestiami dotyczącymi UE oraz zwiększaniu wiedzy o UE i zachodzących w niej procesach;
 • wsparcie stowarzyszeń w celu organizowania i prowadzenia działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących się studiami nad UE i kwestiami dotyczącymi UE oraz w celu informowania opinii publicznej o faktach dotyczących UE wraz ze zwiększaniem europejskiej aktywności obywatelskiej.

W ramach działań Jean Monnet zapewniane będą dotacje na działalność wyznaczonym instytucjom, które realizują cele o znaczeniu europejskim oraz organizują badania i konferencje mające na celu dostarczenie decydentom nowych informacji i konkretnych sugestii.

W ramach akcji w dziedzinie sportu wspierane będą:

 • współpraca partnerska mająca na celu promowanie uczciwości w sporcie (antydoping, walka z ustawianiem wyników zawodów sportowych, ochrona małoletnich), wspieranie innowacyjnych podejść do wdrażania zasad UE dotyczących dobrego zarządzania w sporcie, strategii UE w dziedzinie włączenia społecznego i równości szans, zachęcanie do uczestnictwa w aktywności sportowej i fizycznej (wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, wolontariatu, zatrudnienia w sporcie, a także kształcenie i szkolenie w sporcie) oraz wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców; Współpraca odbywa się również w formie współpracy partnerskiej na mniejszą skalę, której celami są wspieranie włączenia społecznego i równości szans w sporcie, popularyzacja tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin, wspieranie mobilności ochotników, trenerów, menedżerów oraz kadr niekomercyjnych organizacji sportowych, a także ochrona sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów.
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, w ramach których przyznaje się dofinansowanie na rzecz poszczególnych organizacji odpowiedzialnych za przygotowanie i organizację danej imprezy oraz za działania następcze. Działania w tym zakresie obejmują organizację działań szkoleniowych dla sportowców i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę, ceremonii otwarcia i zamknięcia, zawodów sportowych, działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów) oraz realizację działań związanych ze skutkami danej imprezy, takich jak ewaluacje / oceny lub działania następcze;
 • lepsze wykorzystanie wyników badań w kształtowaniu polityki dzięki badaniom; gromadzeniu danych, badaniom ankietowym; sieciom; konferencjom i seminariom, za pośrednictwem których upowszechnia się dobre praktyki z krajów programu i organizacji sportowych i które wzmacniają sieci na szczeblu UE tak, by członkowie tych sieci na szczeblach krajowych korzystali z synergii i wymiany ze swoimi partnerami;
 • dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami, w ramach którego głównym wydarzeniem jest coroczne Forum Sportowe UE oraz wsparcie na rzecz imprez sportowych związanych z prezydencją, organizowanych przez państwa członkowskie UE sprawujące prezydencję UE. Stosownie do potrzeb można również organizować inne doraźne spotkania i seminaria w celu zapewnienia optymalnego dialogu z zainteresowanymi stronami w dziedzinie sportu;

Do kra­jów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie należą:

 • państwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej;
 • pań­stwa EFTA/EOG: Islan­dia, Liech­ten­stein, Nor­we­gia;
 • pań­stwa kan­dy­du­jące do UE: Tur­cja, Była Jugo­sło­wiań­ska Repu­blika Mace­do­nii.

Szczególne znaczenie w realizacji programów i projektów w ramach programu Erasmus+ przypisywane jest:

W programie Erasmus+ bardzo duży nacisk położony jest na współpracę z krajami partnerskimi, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

W ramach programu Erasmus+ wspierane są unijne narzędzia przejrzystości i uznawalności dotyczące umiejętności i kwalifikacji.

do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów opracowanych w ramach działań finansowanych ze środków programu Erasmus+.

Umożliwiają one organizacjom uczestniczącym w programie informowanie o wynikach i rezultatach uzyskanych w ramach projektów oraz dzielenie się nimi, co przedłuża wpływ projektów i zwiększa ich trwałość.

co oznacza ułatwienie dostępu osobom uczącym się pochodzącym ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami.

Aby umożliwić wszystkim osobom biorącym udział w programie korzystanie w pełni z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się.

Dowiedz się więcej o programie Erasmus+:

Erasmus plus ksztalcenie i szkolenia zawodowe
Erasmus plus edukacja dorosłych
Erasmus plus szkolnictwo wyższe - ulotka
Erasmus plus mlodziez - ulotka
Erasmus plus edukacja szkolna
Erasmus plus sport - ulotka

Europejski Korpus Solidarności


Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

 

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Osoby w wieku 18-30 mogą angażować się w projekty wolontariatu, staży i miejsc pracy oraz realizować lokalne Projekty Solidarności. Organizacje mogą zapraszać zmotywowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów a także wspierać działania podejmowane przez młode osoby w środowisku lokalnym.

28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności.  Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich.

Rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Edukacja – EOG


20 grudnia 2017 r. zostały podpisane umowy międzynarodowe (Mamorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Obecnie Operator jest w trakcie konsultacji warunków   Umowy ws Programu (Programme Agreement) z Państwami – Darczyńcami.  Program będzie obejmował m.in. mobilność w szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą (w tym dla uczniów i studentów z niepełnosprawnościami lub wywodzących się z mniejszości narodowych).

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2019 roku. Zostanie on poprzedzony naborem na wizyty przygotowawcze. Bieżące informacje, a także szczegóły dotyczące naborów i działań finansowanych w ramach programu Edukacja, będą zamieszczane na stronie education.org.pl

W obecnej edycji MF EOG, dużą uwagę przykładać się będzie budowaniu partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii I Lichtensteinu. W związku z tym, przed ogłoszeniem pierwszego konkursu, Operator planuje podjąć działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw Darczyńców. Szczegóły zostaną udostępnione na stronie dedykowanej programowi.

Kontakt do Operatora Programu:  edukacja.eog@frse.org.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. FRSE jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego zrealizuje 3 projekty.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

5000 to przy­bli­żona liczba osób, które wyjadą na zagra­niczne staże zawo­dowe.

Środki z EFS wyko­rzy­sty­wane będą w ramach kra­jo­wego pro­gramu PO WER oraz w ramach 16 regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Pro­jekty PO WER zre­ali­zują m.in. powia­towe urzędy prace, nie­pu­bliczne agen­cje zatrud­nie­nia, wybrane mini­ster­stwa, jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego.

3000 stu­den­tów w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej sko­rzy­sta z wyjaz­dów za gra­nicę w latach 2014-2016

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu w ramach którego realizuje trzy projekty:

Głów­nym celem pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych w ramach PO WER Edu­ka­cja szkolna reali­zo­wa­nych na zasa­dach Era­smus+ jest roz­wi­ja­nie poten­cjału osób oraz insty­tu­cji poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na ponadna­ro­do­wej mobil­no­ści.

W ramach pro­jek­tów uczest­nicy otrzy­mają dofi­nan­so­wa­nie, na udział w nastę­pu­ją­cych for­mach wspar­cia, które są zgodne z zasa­dami pro­gramu Era­smus+:

 • dzia­łal­ność dydak­tyczna (teaching assi­gn­met) : dzia­ła­nia pozwa­la­jące nauczy­cie­lom na pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych w szko­łach part­ner­skich;
 • szko­le­nia kadry: uczest­nic­two w zor­ga­ni­zo­wa­nych zaję­ciach lub szko­le­niach za gra­nicą;
 • job sha­do­wing.

Dodatkowe informacje

Głów­nym celem pro­jektów jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Wspomniane wyżej mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W ramach PO WER FRSE dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel.

W ramach projektów uczestnicy mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

 • staże i szkolenia dla uczniów i absolwentów;
 • mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dodat­kowe infor­ma­cje

Pro­jekt “Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Edycja 2” jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

Zagra­niczny wyjazd sty­pen­dialny służy naby­ciu nowych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji oraz dosko­na­le­niu już posia­da­nych. Dzięki odby­ciu czę­ści kształ­ce­nia za gra­nicą stu­denci popra­wią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, zdo­będą prak­tyczne kom­pe­ten­cje będące uzu­peł­nie­niem wie­dzy naby­tej w pro­ce­sie edu­ka­cji for­mal­nej na macie­rzy­stej uczelni, podniosą kom­pe­ten­cje klu­czowe, (poro­zu­mie­wa­nie się w języku obcym, umie­jęt­ność samo­dziel­nego ucze­nia się, kom­pe­ten­cje inter­per­so­nalne, spo­łeczne, mię­dzy­kul­tu­rowe, przed­się­bior­czość).

Efek­tem dodat­ko­wym reali­za­cji pro­jektu będzie pogłę­bie­nie i roz­sze­rze­nie współ­pracy pol­skich uczelni z part­ne­rami zagra­nicz­nymi, co nie pozo­sta­nie bez wpływu na dosko­na­le­nie jako­ści kształ­ce­nia i spo­sobu funk­cjo­no­wa­nia uczelni, lep­szą orga­ni­za­cję mobil­no­ści ponadna­ro­do­wych w szko­łach wyż­szych, a w dal­szej per­spek­ty­wie – poprawa zatrud­nial­no­ści absol­wen­tów pol­skich uczelni.

Okres reali­za­cji pro­jektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.

Dodat­kowe infor­ma­cje

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2017 r. i 2018r.

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

 

Projekty z konkursu 2018 zatwierdzone do realizacji ze środków POWER 20 czerwca 2018 r.

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH PLACÓWEK
POWERSE KONKURS 2018

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH PLACÓWEK
POWERSE KONKURS 2018
decyzja z dnia 9.11.2018 r.

Czas realizacji projektu: 1.02.2017r. – 30.06.2021 r.

Całkowity budżet projektu: 50 264 428,50 PLN

WKŁAD UE: 47 394 329,63 PLN

Szansa – nowe możliwości dla dorosłych


Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z 19 grudnia 2016 r. „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych” (Upskillinig pathways: New Opportunities for Adults).

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli trzystopniowego wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych oraz przygotowanie końcowych rekomendacji w sprawie włączenia wybranych modeli do systemowych działań krajowych na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. Zakłada się, że rezultaty i rekomendacje końcowe projektu będą wykorzystane do koordynacji krajowych działań i rozwijania krajowych strategii dotyczących podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Grupa docelowa

Grupą docelową są osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych, takich jak: czytanie i rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne, umiejętności ICT, a także komunikacja interpersonalna, praca w zespole, wyznaczanie celów życiowych, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji.

Kontakt do operatora projektu: Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

eTwinning


eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych – głównie internetu. We współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczniowie nawzajem się poznają, wspólnie uczą i razem cieszą z efektów pracy. Społeczność eTwinning liczy już ponad 235 tys. nauczycieli ze 122 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 103 tys. różnych projektów edukacyjnych.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie wspólnych działań młodzieży z obu państw, służących budowaniu przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Od 2007 roku Pol­sko-Litew­ski Fun­dusz Wymiany Mło­dzieży wspiera i orga­ni­zuje dzia­ła­nia na rzecz mło­dzieży zarówno w Pol­sce, jak i na Litwie. Swoje funk­cjo­no­wa­nie roz­po­czął na pod­sta­wie umowy mię­dzy rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a rzą­dem Repu­bliki Litew­skiej pod­pi­sa­nej 1 czerwca 2007 roku. Dzięki niej współ­praca pomię­dzy pol­ską a litew­ską mło­dzieżą nabrała szcze­gól­nego wymiaru. Hono­ro­wymi patro­nami Fun­du­szu zostali pre­mie­rzy obu państw, a jego główne cele to wspie­ra­nie i finan­so­wa­nie ini­cja­tyw mło­dzie­żo­wych z obu państw oraz stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków do budo­wa­nia współ­pracy mię­dzy naro­dami Pol­ski i Litwy. Zada­niem Fun­du­szu jest roz­wi­ja­nie przy­ja­znych sto­sun­ków pomię­dzy naro­dami i inspi­ro­wa­nie mło­dych ludzi oraz osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą do dzia­łań, które pozwolą na wza­jemne zbli­że­nie się obu naro­dów.

Dzięki wspólnym projektom młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe.

Naj­bar­dziej aktyw­nymi insty­tu­cjami wnio­sku­ją­cymi do Fun­du­szu są szkoły i orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe.

Co oferuje Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży?

W ramach ogła­sza­nego na początku każ­dego roku kon­kursu Fun­dusz wspiera pro­jekty, które mają na celu pro­mo­wa­nie kształ­ce­nia międzykul­tu­rowego oraz rów­no­praw­nego part­ner­stwa, a przede wszyst­kim aktyw­nego uczest­nic­twa mło­dzieży. Co roku dofi­nan­so­wu­jemy ponad 30 pro­jek­tów. Udział w ini­cja­ty­wach wspie­ra­nych przez Fun­dusz jest dla wielu mło­dych ludzi szansą na zdo­by­cie uni­kal­nych doświad­czeń w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. Pro­jekty reali­zo­wane są przy wyko­rzy­sta­niu metod edu­ka­cji poza­for­mal­nej oraz międzykul­tu­rowej, pozwa­lają na naby­wa­nie umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, kom­pe­ten­cji inter­per­so­nal­nych, a także zdol­no­ści dzia­ła­nia w gru­pie mię­dzy­na­ro­do­wej. Kon­kurs pro­jek­tów ogła­szany jest przez insty­tu­cje zarzą­dza­jące (Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji – Pol­ska; Depar­ta­ment ds. Mło­dzieży – Litwa) raz do roku w jed­nym, wspól­nie usta­lo­nym ter­mi­nie. Co roku Komi­tet Pol­sko- Litew­skiego Fun­du­szu Wymiany Mło­dzieży ustala prio­ry­tety roczne. To one deter­mi­nują cha­rak­ter i tema­tykę pro­jektu, uwzględ­nia­jąc potrzeby edu­ka­cyjne, kul­tu­rowe i spo­łeczne współ­pracy pol­sko-litew­skiej.

Uczest­ni­kami pro­jek­tów mogą być mło­dzi ludzie w wieku 13–30 lat oraz pra­cow­nicy mło­dzie­żowi. Naj­więk­szą liczbę bene­fi­cjen­tów sta­no­wią szkoły oraz orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe. Wśród reali­za­to­rów pro­jek­tów znaj­dziemy także domy kul­tury, ochot­ni­cze hufce pracy oraz uczel­nie wyż­sze.

Do zre­ali­zo­wa­nia pro­jektu nie­zbędne jest także nawią­za­nie współ­pracy z orga­ni­za­cją part­ner­ską i wspólne zapla­no­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie dzia­łań. O dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów może się sta­rać każda orga­ni­za­cja nie­ko­mer­cyjna posia­da­jąca oso­bo­wość prawną, któ­rej dzia­łal­ność zwią­zana jest bez­po­śred­nio z pracą z mło­dzieżą.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zadań Fun­du­szu jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­nej, edu­ka­cyj­nej oraz upo­wszech­nia­ją­cej rezul­taty pro­jektów. Każ­dego roku w Pol­sce i na Litwie odbywa się około 10 spo­tkań z bene­fi­cjen­tami, a także oso­bami zain­te­re­so­wa­nymi dofi­nan­so­wa­niem pro­jektu, na któ­rych infor­mu­jemy o zasa­dach skła­da­nia wnio­sków oraz pod­po­wia­damy jak stwo­rzyć war­to­ściowy pro­jekt edu­ka­cyjny. Po zre­ali­zo­wa­nym pro­jek­cie koor­dy­na­to­rzy i lide­rzy zapra­szani są na spo­tka­nia ewa­lu­acyjne, słu­żące pod­su­mo­wa­niu efek­tów ich pracy. Pozy­ski­wa­niu nowych part­ne­rów i szu­ka­niu pomy­słów na pro­jekty służy semi­na­rium kon­tak­towe Deve­lo­p2Ge­ther, w któ­rym co roku uczest­ni­czą 24 osoby z Pol­ski i Litwy.

Dowiedz się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży:

Polsko-Litewski raport 2014
Polsko-Litewski raport 2012
Polsko-Litewski raport 2011
Polsko-Litewski raport 2010

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ma wspierać bezpośrednie kontakty i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go.

Upowszechnianie rezultatów ma na celu pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a projekty edukacyjne, z których wynikają ciekawe i wartościowe rezultaty. Ważne, aby zaplanowane rezultaty były realne do zrealizowania przez młodzież i adekwatne do podejmowanych działań.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży pozwoli zdobyć środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projekty informacyjno-promocyjne. Celem finansowanych inicjatyw będzie m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są: wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; wspieranie aktywnych postaw obywatelskich; odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji obu narodów; włączanie osób z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2016 muszą zostać zrealizowane do 18 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. są dostępne na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

worldskills poland


WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills, to konkursy w których rywalizuje 30 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli Worldskills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach EuroSkills i Worldskills. Wraz z przyjęciem do wspólnoty WorldSkills w październiku 2018 roku, tuż po obiecującym starcie na konkursie europejskim w 2018, FRSE rozpoczęła eliminacje do kolejnych edycji. Naszym zadaniem jest wyłonienie zawodników oraz ekspertów, którzy będą reprezentować nasz kraj, a w przyszłości również przygotowanie narodowych konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów o skali globalnej.
W konkursach mogą wziąć udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych w wieku 18-25 lat (EuroSkills) lub 18-22 lata (WorldSkills). Każdy kraj może zgłosić tylko jednego zawodnika/drużynę do konkurencji w danej edycji. Zawodnik może reprezentować kraj tylko raz w danej dyscyplinie w każdym z konkursów.

Kontakt: worldskillspoland@frse.org.pl