Comenius


Międzynarodowa współpraca uczniów, kadry nauczycielskiej i szkół realizowana w latach 2007-2013

Celem programu Comenius było rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. W programie brali udział uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także pracownicy stowarzyszeń, organizacji non profit, instytucji pozarządowych oraz lokalnych i regionalnych władz oświatowych. Działania realizowane w programie Comenius kontynuowane są obecnie w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Comenius miał bardzo liczne grono aktywnych beneficjentów, nauczycieli, którzy chcieli się doskonalić, a tym samym podnosić jakość edukacji w Polsce. Corocznie najlepsze projekty partnerskie koordynowane przez polskie szkoły otrzymywały europejski status projektu-gwiazdy (Star Project) i były wyróżnianie w Europejskiej Bazie Projektów zawierającej informacje na temat wszystkich projektów partnerskich realizowanych w programie „Uczenie się przez całe życie”.

34 877 nauczycieli skorzystało ze środków programu Comenius od 2007 r.

Dzięki szerokiej grupie beneficjentów: uczniów, nauczycieli i decydentów oświatowych, a także różnorodności realizowanych działań w ramach programu polska szkoła stała się bardziej innowacyjna, otwarta na zmiany oraz wyzwania stojące przed europejską nowoczesną edukacją.

W ramach programu Comenius wspierane były następujące akcje:

Partnerskie Projekty Szkół, czyli dwu- lub wielostronne przedsięwzięcia polegające przede wszystkim na wyjazdach uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Projekty mobilizowały młodzież i kadrę nauczycielską do brania udziału w zajęciach wykraczających poza szkolny program nauczania. Kończyły się wspólnym opracowaniem produktu: publikacji, pracy plastycznej, źródła multimedialnego lub innej pomocy dydaktycznej.

Partnerskie Projekty Regio polegały na współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. W skład partnerstwa wchodziły dwa konsorcja z dwóch krajów uczestniczących w programie, obejmujące jednostkę samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, szkołę oraz inną organizację edukacyjną działającą w danym regionie. Realizacja projektów pomagała lokalnym władzom oświatowym w rozwiązywaniu problemów i poszerzaniu oferty edukacji szkolnej. W ramach partnerstw organizowano m.in. wymiany pracowników, staże, konferencje, warsztaty, szkoły letnie i wspólne kampanie informacyjne.

Asystentura Comeniusa to akcja skierowana do przyszłych nauczycieli, umożliwiająca odbycie wielotygodniowych praktyk pedagogiczno-zawodowych w szkołach za granicą. Asystentura Comeniusa pozwalała również na przyjęcie do polskiej szkoły praktykanta z zagranicy, co dawało uczniom możliwość poznania innych kultur i nauki z wykorzystaniem nowych metod edukacyjnych.

Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej oferująca dofinansowanie udziału w zagranicznych kursach szkoleniowych (np. językowych), konferencjach i seminariach, a także praktykach typu job shadowing, polegających na poznawaniu pracy zagranicznej instytucji oświatowej poprzez obserwację zadań wykonywanych przez jej pracowników. Nauczyciele powracający z mobilności bardzo często deklarowali chęć dalszego i systematycznego podnoszenia swoich kompetencji. Ich przykład motywował też współpracowników do uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia zawodowego.

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa to akcja skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które były zaangażowane w Partnerskie Projekty Szkół. Dawała możliwość nauki w krajach UE przez okres od 3 do 10 miesięcy.

Liczba złożonych wniosków i dofinansowanych projektów

Przyznane dofinansowanie w latach 2007-2013 (kwoty podane są w euro)

Liczba uczestników w latach 2007-2013 (nauczyciele i uczniowie)

Dowiedz się więcej o programie Comenius:

Europejski wymiar edukacji