Erasmus Mundus


Era­smus Mun­dus to odpo­wie­dź na współ­cze­sne wyzwa­nia sta­wiane przed euro­pej­skim szkol­nic­twem wyż­szym, w szcze­gól­no­ści na koniecz­ność dosto­so­wa­nia sys­te­mów kształ­ce­nia do potrzeb spo­łe­czeń­stwa wie­dzy, zwięk­sze­nia atrak­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści euro­pej­skiego szkol­nic­twa wyż­szego oraz sty­mu­lo­wa­nia pro­ce­sów har­mo­ni­za­cji kwa­li­fi­ka­cji (tytu­łów i stopni nauko­wych) zdo­by­wa­nych w Euro­pie oraz ich porów­na­nia z kwa­li­fi­ka­cjami ofe­ro­wa­nymi na innych kon­ty­nen­tach.

Era­smus Mun­dus to pro­gram edu­ka­cyjny uru­cho­miony w roku 2004 (pierw­sza edy­cja trwa­jąca w latach 2004-2008, druga w latach 2009-2013), umoż­li­wia­jący współ­pracę szkół wyż­szych i innych insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz szkol­nic­twa wyż­szego w for­mie reali­za­cji pro­jek­tów zmie­rza­ją­cych do:

  • poprawy jako­ści euro­pej­skiego szkol­nic­twa wyż­szego;
  • kre­owa­nia Europy jako edu­ka­cyj­nego cen­trum dosko­na­ło­ści;
  • wspie­ra­nia dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego i wza­jem­nego zro­zu­mie­nia z kra­jami trze­cimi,
  • a także roz­woju szkol­nic­twa wyż­szego w kra­jach trze­cich.

Insty­tu­cje dzia­ła­jące w obsza­rze szkol­nic­twa wyż­szego two­rząc mię­dzy­na­ro­dowe kon­sor­cjum, mogą pro­wa­dzić wspólne stu­dia. Reali­zują mobil­ność stu­den­tów i pra­cow­ni­ków w ramach pro­jek­tów part­ner­skich.

Nau­czy­ciele aka­de­miccy mają moż­li­wość pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych na zagra­nicz­nych uczel­niach. Stu­denci mieli moż­li­wość ucze­nia się na stu­diach pro­wa­dzo­nych wspól­nie przez mię­dzy­na­ro­dowe kon­sor­cja. Wyjeż­dżali też na krót­kie okresy mobil­no­ści na każ­dym eta­pie stu­diów.

W latach 2009-2013 działania programu Erasmus Mundus zostały podzielone na trzy niezależne akcje (typy działań):

Wspólne stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie (stu­dia dru­giego i trze­ciego stop­nia) reali­zo­wane przez kon­sor­cja uczelni euro­pej­skich z moż­li­wo­ścią udziału uczelni z kra­jów trze­cich. Wspar­cie obej­muje rów­nież przy­zna­wa­nie sty­pen­diów dla stu­den­tów z Europy i z państw trze­cich na reali­za­cję stu­diów otrzy­mu­ją­cych dofi­nan­so­wa­nie Era­smus Mun­dus oraz sty­pen­dia dla nauczy­cieli aka­de­mic­kich na reali­za­cję wyjaz­dów w celu pro­wa­dze­nia zajęć w ramach tych stu­diów;

Pro­jekty part­ner­skie, któ­rych celem jest reali­za­cja mobil­no­ści stu­den­tów na wszyst­kich pozio­mach stu­diów oraz mobil­no­ści pra­cow­ni­ków uczelni (zarówno naukowo-dydak­tycz­nych, jak i admi­ni­stra­cyj­nych). W ramach zawią­za­nego part­ner­stwa mię­dzy uczel­niami euro­pej­skimi a uczel­niami zlo­ka­li­zo­wa­nymi w wybra­nych rejo­nach świata jest opra­co­wy­wany, a następ­nie reali­zo­wany pro­jekt part­ner­ski doty­czący przy­jaz­dów stu­den­tów z kra­jów trze­cich do Europy.

Part­ner­stwa z nie­któ­rymi regio­nami geo­gra­ficz­nymi prze­wi­dują także wyjazdy stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczelni euro­pej­skich do kra­jów trze­cich;

Pro­jekty pro­mu­jące pro­gram Era­smus Mun­dus oraz przy­czy­nia­jące się do zwięk­sze­nia atrak­cyj­no­ści szkol­nic­twa wyż­szego w Euro­pie. W ramach tego dzia­ła­nia uczel­nie i inne insty­tu­cje dzia­ła­jące w sek­to­rze szkol­nic­twa wyż­szego mogą reali­zo­wać
pro­jekty zwią­zane z róż­no­rod­nymi potrze­bami tego sek­tora, takimi jak: pro­mo­cja, dostęp do oferty dydak­tycz­nej, zapew­nie­nie jako­ści kształ­ce­nia, uzna­wal­ność aka­de­micka, roz­wój pro­gra­mów naucza­nia, roz­wój kul­tury jako­ści i kul­tury mobil­no­ści.

Dowiedz się więcej o programie Erasmus Mundus:

Poradnik administratora wspólnych studiów
Wspólne studia - udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus
Programy wspierające współpracę międzysektorową