Erasmus


Międzynarodowa współpraca uczelni oraz mobilności studentów i pracowników szkół wyższych realizowana w latach 2007-2013

Erasmus był adresowany przede wszystkim do studentów i pracowników szkół wyższych. Studentom umożliwiał odbywanie za granicą studiów i praktyk, wykładowcom i kadrze administracyjnej pozwalał na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Program stwarzał też szkołom wyższym szerokie możliwości udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Działania realizowane w programie Erasmus kontynuowane są w programie  Erasmus+ Edukacja wyższa.

Erasmus pomagał polskim uczelniom umiędzynarodowić się i zmodernizować. Obecność w murach uczelni zagranicznych studentów i wykładowców oraz możliwość kształcenia studentów według programów opracowanych wspólnie z zagranicznymi placówkami to cenne źródła podniesienia jakości kształcenia. Erasmus pomógł zdobyć międzynarodowe doświadczenie tysiącom studentów i pracowników uczelni. Nie bez przyczyny mówi się dziś o pokoleniu otwartych na świat Europejczyków.

60 tys. drzew posadzili studenci, którzy przyjechali do Polski na wymianę w ramach programu Erasmus.

W latach 2007-2013 na stypendia dla studentów i pracowników oraz środki na organizację kursów intensywnych i  intensywnych kursów języka polskiego jako obcego wydano ponad 280 mln euro. Dzięki temu potężnemu wsparciu kształcenie na polskich uczelniach nabrało bardziej międzynarodowego charakteru.

45 tys. zagranicznych studentów gościły polskie uczelnie.

W programie Erasmus wspierane były następujące rodzaje działań:

Mobilność Edukacyjna Studentów i Pracowników Uczelni, w tym:

  • wyjazdy studentów na studia w uczelni partnerskiej (od 3 miesięcy do roku);
  • wyjazdy studentów na praktyki związane z programem studiów, realizowane w zagranicznych przedsiębiorstwach;
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich;
  • wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, podnoszące kwalifikacje kadry uczelni.

Kursy intensywne, czyli moduły zajęć dydaktycznych przygotowanych dla międzynarodowych grup studentów przez nauczycieli i profesjonalistów pochodzących z różnych krajów.

Intensywne kursy języka polskiego jako obcego (EILC) dla zagranicznych studentów Erasmusa podejmujących w Polsce studia lub praktyki.

Wizyty przygotowawcze w programie Erasmus organizowane w celu:

  • zawarcia nowych umów dwustronnych rozszerzających ofertę zagranicznych wyjazdów dla studentów i pracowników uczelni;
  • znalezienia przedsiębiorstw stanowiących potencjalne miejsce odbywania praktyk przez studentów;
  • zawiązania partnerstw w celu organizacji kursów intensywnych, wielostronnych projektów centralnych lub sieci akademickich.

Projekty wielostronne realizowane przez szkoły wyższe z różnych krajów, poświęcone np. opracowaniu nowych programów nauczania, modernizacji uczelni czy współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

Sieci tematyczne dające możliwość udziału uczelni w ogólnopolskich projektach obejmujących instytucje ze wszystkich krajów uczestniczących w Erasmusie.

Uczestnicy projektów typu mobilność
– studenci

Uczestnicy projektów typu mobilność
– pracownicy uczelni

Budżet (w mln euro) – działania zdecentralizowane (mobilność, kursy językowe EILC, kursy intensywne)

Dowiedz się więcej o programie Erasmus: