Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy


Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) to ini­cja­tywa wspie­ra­jąca współ­pracę edu­ka­cyjną pomię­dzy Pol­ską a pań­stwami-dar­czyń­cami, two­rzą­cymi Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy: Islan­dią, Liech­ten­ste­inem i Nor­we­gią. Dzia­ła­nia reali­zo­wane w FSS przy­czy­niają się do two­rze­nia i roz­woju part­nerstw, roz­sze­rze­nia wymiany stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczelni pomię­dzy Pol­ską a pań­stwami-dar­czyń­cami, tj. Islan­dią, Liech­ten­ste­inem i Nor­we­gią.

W 2011 r. zakoń­czyła się pierw­sza, dwu­let­nia edy­cja Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego i Szko­le­nio­wego. W tym cza­sie pra­wie 2,5 tysiąca osób – uczniów, stu­den­tów, nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli kadry aka­de­mic­kiej, eks­per­tów – wzięło udział w poby­tach sty­pen­dial­nych oraz stu­dyj­nych w pań­stwach-dar­czyń­cach, a uczel­nie i szkoły zre­ali­zo­wały 64 pro­jekty insty­tu­cjo­nalne doty­czące roz­woju pol­skiego szkol­nic­twa, poprawy jako­ści naucza­nia i struk­tury orga­ni­za­cyj­nej pla­có­wek.

Druga edy­cja FSS została zaini­cjo­wana pod­czas nor­we­skiej wizyty pary kró­lew­skiej w maju 2012 r. W obec­no­ści króla Nor­we­gii i pre­zy­denta RP zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie, na mocy któ­rego 11 mln euro pań­stwa-dar­czyńcy prze­ka­zały Pol­sce na reali­za­cję II edy­cji FSS.

W okre­sie 2008-2011 w ramach FSS przy­znano 323 sty­pen­dia indy­wi­du­alne na bada­nia naukowe pro­wa­dzone przez dok­to­ran­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz wizyty stu­dyjne przed­sta­wi­cieli sek­tora edu­ka­cji.

Łączna kwota przy­zna­nych w latach 2008-2011 sty­pen­diów to ponad 9,6 mln zł. To tak jak­by­śmy przy­znali pra­wie trzy Nagrody Nobla!

Zobacz film o FSS:

Co oferuje Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy?

Dzia­ła­nia upraw­nione
Wymiany stu­den­tów (stu­dia 1, 2, 3 stop­nia) , upraw­nieni są stu­denci z Pol­ski i z państw-dar­czyń­ców:

wyjazdy w celu reali­za­cji okresu stu­diów od 3 do 12 mie­sięcy w jed­nym roku aka­de­mic­kim. Wyjaz­dom może towa­rzy­szyć udział w inten­syw­nym kur­sie języ­ko­wym w kraju doce­lo­wym;

wyjazdy na prak­tyki do współ­pra­cu­ją­cych insty­tu­cji, firm lub orga­ni­za­cji na okres od 3 do 12 mie­sięcy, w jed­nym roku aka­de­mic­kim. Wyjaz­dom może towa­rzy­szyć udział w inten­syw­nym kur­sie języ­ko­wym w kraju doce­lo­wym.

Wymiany pra­cow­ni­ków uczelni, upraw­nieni są pra­cow­nicy z Pol­ski oraz z państw-dar­czyń­ców:

pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych;

uczest­nic­two w semi­na­riach, szko­le­niach, warsz­ta­tach, kon­fe­ren­cjach;

staż towa­rzy­szący „work sha­do­wing”.

Wnio­sko­dawcy
O dofi­nan­so­wa­nie w ramach FSS – Mobil­ność Stu­den­tów i Pra­cow­ni­ków Uczelni mogą­u­bie­gać się pol­skie uczel­nie wyż­sze – posia­dające Kartę Uczelni Era­smusa. Pol­ska uczel­nia może współ­pra­co­wać z dowolną liczbą uczelni lub innych insty­tu­cji part­ner­skich z państw-darczyńców, o ile ma pod­pi­saną dwu­stronną umowę o współ­pracy. Umowa dwu­stronna będzie obli­ga­to­ryjna.

Bene­fi­cjenci indy­wi­du­alni (stu­denci i pra­cow­nicy) apli­kują do swo­ich uczelni macie­rzy­stych: pol­scy stu­denci i pra­cow­nicy do pol­skich uczelni (wnio­sko­daw­ców), stu­denci i pra­cow­nicy z kra­jów EOG-EFTA do uczelni w Pań­stwach EOG-EFTA, w któ­rych są zare­je­stro­wani / zatrud­nieni i które posia­dają dwu­stronną umowę o współ­pracy z wnio­sko­dawcą (pol­ską uczel­nią). Przy orga­ni­za­cji pro­cesu rekru­ta­cji, przy­go­to­wa­nia indy­wi­du­al­nych bene­fi­cjen­tów do odby­cia mobil­no­ści, rapor­to­wa­niu indy­wi­du­al­nych bene­fi­cjen­tów do insty­tu­cji macie­rzy­stych będą miały zasto­so­wa­nie pro­ce­dury wypra­co­wane w Pro­gra­mie Era­smus. Uczel­nia macie­rzy­sta będzie odpo­wie­dzialna za rekru­ta­cję, wybór, moni­to­ro­wa­nie i rapor­to­wa­nie osób indy­wi­du­al­nych.

Czas trwa­nia pro­jektu
Kwa­li­fi­ko­walny czas trwa­nia poje­dyn­czego pro­jektu mobil­no­ścio­wego wynosi do 15 mie­sięcy – licząc od 1 lipca do końca wrze­śnia następ­nego roku.

Wizyty Przy­go­to­waw­cze to krót­kie wizyty przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych mające na celu:
 • nawią­za­nie współ­pracy pomię­dzy insty­tu­cjami;
 • pod­trzy­ma­nie i roz­wi­nię­cie dotych­cza­so­wych kon­tak­tów mię­dzy­in­sty­tu­cjo­nal­nych;
 • przy­go­to­wa­nie i zapla­no­wa­nie wspól­nego pro­jektu;
 • wypeł­nie­nie wnio­sku apli­ka­cyj­nego w celu ubie­ga­nia się o dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego i Szko­le­nio­wego lub z innych pro­gra­mów.

Wnio­sko­dawcy
O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się wszyst­kie insty­tu­cje edu­ka­cyjne, które są upraw­nione do udziału w FSS, zarówno insty­tu­cje z Pol­ski jak i z Państw-Dar­czyń­ców. Z Pol­ski o dofi­nan­so­wa­nie mogą się ubie­gać insty­tu­cje zaj­mu­jące się kształ­ce­niem for­mal­nym (na wszyst­kich pozio­mach: pod­sta­wo­wym, śred­nim, wyż­szym, zawo­do­wym, osób doro­słych):

 • szkoły (w tym rów­nież dla doro­słych; publiczne, nie­pu­bliczne, nie­pu­bliczne o upraw­nie­niach szkoły publicz­nej);
 • technika;
 • szkoły wyż­sze (publiczne i nie­pu­bliczne);
 • insty­tu­cje pro­wa­dzące stu­dia trze­ciego stop­nia, koń­czące się uzy­ska­niem kwa­li­fi­ka­cji trze­ciego stop­nia (uczel­nie, insty­tuty naukowe PAN, insty­tuty badaw­cze lub insty­tuty naukowe);
 • publiczne pla­cówki kształ­ce­nia usta­wicz­nego i prak­tycz­nego.

Wnio­sek skła­dany jest przez insty­tu­cję, a nie przez osobę indy­wi­du­alną.

Czas trwa­nia pro­jektu
Czas trwa­nia poje­dyn­czej wizyty wynosi do 5 dni robo­czych.

W ramach Współ­pracy Insty­tu­cjo­nal­nej FSS insty­tu­cje z Pol­ski oraz Państw-Dar­czyń­ców zaan­ga­żo­wane w edu­ka­cję for­malną mogą reali­zo­wać dwu­stronne oraz wie­lo­stronne pro­jekty, doty­czące zagad­nień istot­nych dla kształ­ce­nia na pozio­mie pod­sta­wo­wym, śred­nim, wyż­szym, zawo­do­wym lub kształ­ce­nia doro­słych.

Dzia­ła­nia upraw­nione
Pro­jekty mogą podej­mo­wać nastę­pu­jące zagad­nie­nia:

 • wspar­cie dla współ­pracy insty­tu­cjo­nal­nej w obsza­rze edu­ka­cji mię­dzy insty­tu­cjami, w tym wymiana uczniów, nauczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków;
 • wspar­cie dla współ­pracy insty­tu­cjo­nal­nej w obsza­rze edu­ka­cji mię­dzy insty­tu­cjami na rzecz reali­za­cji zagad­nień będą­cych przedmio­tem wspól­nego zain­te­re­so­wa­nia;
 • roz­wój lub przy­go­to­wa­nie nowych narzę­dzi i metod naucza­nia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem naucza­nia opar­tego na ICT;
 • kon­fe­ren­cje, semi­na­ria, publi­ka­cje.

Wnio­sko­dawcy
Upraw­nione insty­tu­cje z Pol­ski mogą skła­dać wnio­ski w imie­niu grupy pro­jektowej. Part­ner­stwo wymaga nawią­za­nia przez insty­tu­cję z Pol­ski współ­pracy z co naj­mniej jedną insty­tu­cją z Pań­stwa-Dar­czyńcy.

Pol­ska
Upraw­nieni wnio­sko­dawcy to: insty­tu­cje zaj­mu­jące się kształ­ce­niem for­mal­nym, takie jak:

 • szkoły (pod­sta­wowe, gim­na­zjalne, ponad­gim­na­zjalne, zawo­dowe, tech­nika);
 • szkoły wyż­sze (publiczne i nie­pu­bliczne);
 • publiczne pla­cówki kształ­ce­nia usta­wicz­nego i prak­tycz­nego;
 • insty­tu­cje pro­wa­dzące stu­dia trze­ciego stop­nia, koń­czące się uzy­ska­niem kwa­li­fi­ka­cji trze­ciego stop­nia (takie jak: uczel­nie, jed­nostki PAN, insty­tuty badaw­cze lub insty­tuty naukowe);

Insty­tu­cja wnio­skująca musi być zare­je­stro­wana na tere­nie Pol­ski od co naj­mniej 12 m-cy, licząc do dnia skła­da­nia wnio­sku. Part­ner­stwo wymaga nawią­za­nia współ­pracy z co naj­mniej jedną insty­tu­cją z Nor­we­gii, Islan­dii lub Liech­ten­steinu.

Part­ne­rzy z Państw-Dar­czyń­ców (Islan­dia, Liech­ten­stein, Nor­we­gia) – wyma­gany jest co naj­mniej jeden part­ner zagra­niczny.

Upraw­nione insty­tu­cje to: szkoły, uczel­nie wyż­sze, inne insty­tu­cje ofe­ru­jące edu­ka­cję na wszyst­kich pozio­mach, sek­tor pry­watny – przed­się­bior­stwa i part­ne­rzy spo­łeczni współ­pra­cu­jący z insty­tu­cjami edu­ka­cyj­nymi, orga­ni­za­cje publiczne i pry­watne, w tym insty­tu­cje not-for-pro­fit i poza­rzą­dowe, ośrodki badaw­cze.

Part­ne­rzy z Pol­ski – opcjo­nal­nie
Upraw­nione insty­tu­cje to: szkoły, uczel­nie wyż­sze, inne insty­tu­cje ofe­ru­jące edu­ka­cję na wszyst­kich pozio­mach, sek­tor pry­watny – przed­się­bior­stwa i part­ne­rzy spo­łeczni współ­pra­cu­jący z insty­tu­cjami edu­ka­cyj­nymi, orga­ni­za­cje publiczne i pry­watne, w tym insty­tu­cje not-for-pro­fit i poza­rzą­dowe, ośrodki badaw­cze.

Czas trwa­nia pro­jektu
Pro­jekt może trwać od 6 m-cy do ok. 2 lat.

W ramach Rozwoju Pol­skich Uczelni moż­liwe jest dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów mają­cych na celu opra­co­wa­nie pro­gra­mów naucza­nia i roz­wój zdol­no­ści insty­tu­cjo­nal­nych pol­skich uczelni wyż­szych.

Upraw­nione dzia­ła­nia

Dzia­ła­nia reali­zo­wane w ramach poszcze­gól­nych pro­jek­tów powinny pro­wa­dzić do:

 • roz­woju pro­gra­mów stu­diów w języku angiel­skim (wykła­do­wym);
 • roz­woju wspól­nych pro­gra­mów stu­diów (na pozio­mie licen­cjac­kim, magi­ster­skim lub dok­to­ranc­kim), pro­wa­dzące do uzy­ska­nia podwój­nego dyplomu;
 • roz­woju nowych, inno­wa­cyj­nych pro­gra­mów stu­diów, odpo­wia­da­ją­cym nowym potrze­bom i wyzwa­niom poja­wia­jące się na pozio­mie kra­jo­wym lub euro­pej­skim;
 • przy­go­to­wa­nia nowych kur­sów, modu­łów, spe­cja­li­za­cji, pro­gra­mów stu­diów;
 • utwo­rze­nia dwu­stop­nio­wych pro­gra­mów stu­diów w opar­ciu o efekty kształ­ce­nia, z ECTS jako sys­te­mem trans­feru i aku­mu­la­cji punk­tów;
 • roz­woju kul­tury jako­ści, w tym wewnętrz­nych sys­te­mów zapew­nia­nia jako­ści;
 • roz­woju pro­gra­mów stu­diów we współ­pracy z sek­to­rem pry­wat­nym.

Pro­jekty mogą uwzględ­niać:

 • mię­dzy­na­ro­dową mobil­ność pomię­dzy part­ne­rami;
 • przy­go­to­wa­nie pro­gra­mów naucza­nia;
 • orga­ni­za­cję spo­tkań, semi­na­riów, warsz­ta­tów;
 • ana­lizę potrzeb;
 • opra­co­wa­nie poli­tyki i stra­te­gii;
 • roz­wój narzę­dzi dydak­tycz­nych, metod, mate­ria­łów.

Wnio­sko­dawcy
Upraw­nio­nymi wnio­sko­daw­cami są pol­skie uczel­nie wyż­sze.
Part­ner­stwo jest obli­ga­to­ryjne dla pro­jek­tów mają­cych na celu roz­wój wspól­nych pro­gra­mów stu­diów. W takich przy­pad­kach upraw­nione insty­tu­cje z Pol­ski będą skła­dać wnio­sek w imie­niu całej grupy part­ner­skiej. Part­ner­stwo skła­dać się będzie z co naj­mniej dwóch insty­tu­cji, a przy­naj­mniej jedna z nich musi pocho­dzić z Nor­we­gii. W innych typach pro­jek­tów part­ner­stwo będzie opcjo­nalne.

Czas trwa­nia pro­jektu
Prze­wi­dy­wany czas trwa­nia pro­jektu wynosi od 1 roku do ok. 2 lat.

Dowiedz się więcej o Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym:

The system of Education in Poland
FSS publikacja konkurs
FSS 2008-2012
Programy wspierające współpracę międzysektorową