Fundusz Stypendialny SCIEX


Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX stwa­rza wyjąt­kowe moż­li­wo­ści dla mło­dych pra­cow­ni­kow nauko­wych w zakre­sie roz­woju kariery nauko­wej, naby­wa­nia nowych umie­jęt­no­ści oraz pro­wa­dze­nia badań w nowym śro­do­wi­sku nauko­wym.

Od 2008 r. Szwaj­ca­ria bie­rze udział w pro­gra­mach, które mają na celu zmniej­sza­nie róż­nic spo­łeczno-gospo­dar­czych w obrę­bie roz­sze­rzo­nej Unii Euro­pej­skiej. Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX został uru­cho­miony w 2009 r. w ramach Pro­gramu wymiany nauko­wej mię­dzy Szwaj­ca­rią a dzie­się­cioma nowymi pań­stwami człon­kow­skimi Unii Euro­pej­skiej, SCIEX–NMSch na lata 2009-2016. Głów­nym celem pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego jest utwo­rze­nie part­nerstw nauko­wych, które roz­winą zdol­no­ści poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków nauko­wych, a także dopro­wa­dzą do nawią­za­nia lub zacie­śnie­nia kon­tak­tów mię­dzy pra­cow­ni­kami nauko­wymi ze Szwaj­ca­rii oraz Pol­ski.

W ramach reali­zo­wa­nego od 2009 r. Fun­du­szu Sty­pen­dialnego SCIEX 135 pol­skich dok­to­ran­tów i mło­dych uczo­nych otrzy­mało sty­pen­dia o war­to­ści ogó­łem pra­wie 12 mln fran­ków szwaj­car­skich na prze­pro­wa­dze­nie od 6– do 24-mie­sięcz­nych pro­jek­tów mobil­no­ści nauko­wej w szwaj­car­skich insty­tu­cjach badaw­czych. Wśród tych pro­jek­tów repre­zen­to­wane są różne obszary wie­dzy, od zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii badań nad poli­me­rem pro­du­ko­wa­nym przez bak­te­rie na dro­dze bio­tech­no­lo­gicz­nej z surow­ców odna­wial­nych poprzez psy­cho­lo­giczne stu­dium nad oso­bo­wo­ścią nar­cy­styczną aż po bada­nia w obsza­rze nauki o tańcu.

Pro­gram wymiany nauko­wej, w ramach któ­rego reali­zo­wany jest Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX, miał na celu zmniej­sze­nie róż­nic spo­łeczno-gospo­dar­czych w obrę­bie roz­sze­rzo­nej Unii Euro­pej­skiej poprzez roz­wi­ja­nie moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków nauko­wych w nowych pań­stwach człon­kow­skich oraz pro­pa­go­wa­nie trwa­łych part­nerstw 10 nowych państw człon­kow­skich i Szwaj­ca­rii w zakre­sie badań nauko­wych.

Pro­gram zapew­niał opty­malne warunki do pracy, a także zdo­by­cia doświad­cze­nia w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym i posze­rze­nia kon­tak­tów nauko­wych.

Dzięki sty­pen­diom i uczest­nic­twu w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach badaw­czych moż­liwe jest ini­cjo­wa­nie i trwały roz­wój part­nerstw insty­tu­cjo­nal­nych na rzecz badań.

Głów­nym celem pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach Fun­du­szu Sty­pen­dial­nego SCIEX było utwo­rze­nie part­nerstw nauko­wych, które:

  • roz­winą zdol­no­ści poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków nauko­wych (kapi­tał ludzki);
  • będą wspie­rać postęp naukowy i inno­wa­cyj­ność (per­spek­tywy naukowe);
  • dopro­wa­dzą do nawią­za­nia lub zacie­śnie­nia kon­tak­tów mię­dzy pra­cow­ni­kami nauko­wymi (two­rze­nie sieci kon­tak­tów).

Dzięki wyjaz­dom nauko­wiec zyskuje szansę zain­te­re­so­wa­nia się czymś dla niego zupeł­nie nowym albo zna­le­zie­nia roz­wią­zań dla pro­wa­dzo­nych od dawna poszu­ki­wań. (…) Praca w nowym zespole jest zawsze bar­dzo inspi­ru­jąca i klu­czowa dla naukowca. Tylko w ten spo­sób można real­nie i szybko posze­rzyć swoje hory­zonty naukowe.

dr Lucjan Janow­ski, sty­pen­dium SCIEX 1.10.2010 – 31.03.2011, pro­jekt QoHe­alth – QoE opti­ma­li­sa­tion for health tele-moni­to­ring and rele-tre­at­ment sys­tems with con­stra­ined QoS, dzie­dzina naukowa: Engi­ne­ering Scien­ces

Od początku dzia­łal­no­ści Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX wzbu­dza duże zain­te­re­so­wa­nie wśród naukow­ców, gdyż pro­po­no­wane w jego ramach moż­li­wo­ści roz­woju kariery nauko­wej w naj­lep­szych jed­nost­kach badaw­czych na świe­cie sta­no­wią bar­dzo atrak­cyjną ofertę. Szwaj­car­skie sty­pen­dia otwie­rają pol­skim naukow­com drogę do mię­dzy­na­ro­do­wej kariery. Wielu mło­dych bada­czy prze­pro­wa­dziło bada­nia naukowe, czer­piąc korzy­ści wyni­ka­jące z uczest­nic­twa w mię­dzy­na­ro­do­wym i wie­lo­kul­tu­ro­wym śro­do­wi­sku uczelni szwaj­car­skich, a także sko­rzy­stało z moż­li­wo­ści kon­sul­ta­cji z zagra­nicz­nymi eks­per­tami i dostępu do boga­tego zaple­cza nauko­wego.

Fun­dusz Sty­pen­dialny SCIEX był wdra­żany w ramach Szwaj­car­sko-Pol­skiego Pro­gramu Współ­pracy (SPPW) ina­czej zwa­nego Fun­duszem Szwaj­car­skim. Celem SPPW jest pomoc dla Pol­ski udzie­lana w for­mie bez­zwrot­nego dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tów reali­zo­wa­nych zarówno przez insty­tu­cje sek­tora publicz­nego, pry­wat­nego, jak i orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe. Łączna suma pomocy dla Pol­ski wynosi ok. 489 mln CHF. Ramowa umowa w tej spra­wie została pod­pi­sana przez mini­strów obu państw w grud­niu 2007 r. Fun­dusz Szwaj­car­ski ma na celu zmniej­sza­nie róż­nic spo­łeczno-gospo­dar­czych ist­nie­ją­cych pomię­dzy Pol­ską a wyżej roz­wi­nię­tymi pań­stwami UE oraz róż­nic na tery­to­rium Pol­ski – pomię­dzy ośrod­kami miej­skimi a regio­nami słabo roz­wi­nię­tymi podw­zglę­dem struk­tu­ral­nym. Dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wane jest w czte­rech obsza­rach:

  1. bez­pie­czeń­stwo, sta­bil­ność i wspar­cie reform;
  2. śro­do­wi­sko i infra­struk­tura;
  3. sek­tor pry­watny;
  4. roz­wój spo­łeczny i zaso­bów ludz­kich.

Dowiedz się więcej o Funduszu Stypendialnym SCIEX:

Program entuzjastów nauki Sciex
sylwetki stypendystow
Programy badawcze realizowane w ramach SCIEX
Programy wspierające współpracę międzysektorową