Grundtvig


Aktywność w każdym wieku – projekty realizowane w latach 2007-2013

Program Grundtvig wspierał europejską współpracę i wymianę doświadczeń związanych z niezawodową edukacją osób dorosłych – formalną, pozaformalną i nieformalną. Celem programu było stwarzanie możliwości uczenia się osób dorosłych, co miało pomóc w rozwiązaniu problemów starzejącego się społeczeństwa europejskiego. Działania podejmowane w programie Grundtvig kontynuowane są w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Program Grundtvig był poświęcony szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych. Wspierał współpracę na poziomie europejskim poświęconą m.in. tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych oraz rozwijaniu mobilności. Program kierowany był do słuchaczy i pracowników różnego typu organizacji zajmujących się edukacją, np. Uniwersytetów Trzeciego  Wieku, Centrów Kształcenia Ustawicznego, fundacji, organizacji non profit, bibliotek, muzeów, stowarzyszeń, władz lokalnych, urzędów pracy itp.

Od 2009 r. w projektach wolontariatu seniorów wzięło udział  780 osób.

W programie Grundtvig najwięcej środków przeznaczono na wsparcie dwuletnich projektów współpracy związanej z uczeniem się osób dorosłych. W sumie w latach 2007-2013 dofinansowano ponad 750 tego rodzaju przedsięwzięć, w których wzięło udział blisko 70 tys. osób – głównie seniorów, ale również przedstawicieli kadry zajmującej się edukacją dorosłych.

W okresie od 2007 do 2013 r. o 50% wzrosła liczba uczestników programu Grundtvig.

Beneficjenci mogli skorzystać z siedmiu akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig, takich jak:

Projekty Partnerskie Grundtviga – były to dwuletnie projekty wielostronnej współpracy na stosunkowo niewielką skalę, których głównym celem była wymiana doświadczeń na temat sposobów rozwijania kompetencji kluczowych u dorosłych oraz motywowania ich do dalszego uczenia się.

Warsztaty Grundtviga – dzięki nim dorośli słuchacze mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych odbywających
się w innych krajach europejskich.

Projekty Wolontariatu Seniorów umożliwiały wymianę doświadczeń i pomagały rozwijać współpracę organizacji partnerskich w zakresie wymiany wolontariuszy powyżej 50. roku życia. Założeniem projektów było wykorzystanie potencjału seniorów – ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy na rzecz społeczeństwa.

Kursy Doskonalenia Zawodowego Kadry Dla Edukacji Dorosłych – akcja ta umożliwiała wyjazdy kadry zaangażowanej w edukację dorosłych na zagraniczne kursy.

Wizyty i Wymiana Kadry Dla Edukacji Dorosłych były to wyjazdy zagraniczne kadry edukacji dorosłych na seminaria, konferencje lub praktyki typu job shadowing, poświęcone edukacji dorosłych.

Asystentury Grundtviga były to dłuższe pobyty przedstawicieli kadry edukacji dorosłych w zagranicznych organizacjach zajmujących się tą dziedziną. Asystent Grundtviga mógł pełnić rolę pomocniczą (asystując w nauczaniu bądź zarządzaniu organizacją) lub też być ekspertem odpowiedzialnym za jedno lub więcej szkoleń czy wybrany aspekt zarządzania organizacją.

Wizyty Przygotowawcze Grundtviga były to indywidualne wizyty u przyszłego zagranicznego partnera projektu lub wyjazdy na seminaria kontaktowe służące znalezieniu partnerów.

Złożone wnioski i dofinansowane projekty

Liczba uczestników w latach 2007-2013

Budżet (w euro) – we wszystkich akcjach

Dowiedz się więcej o programie Grundtvig: