Leonardo da Vinci


Kompetencje zawodowe i mobilność pracowników realizowana w latach 2007-2013

Program Leonardo da Vinci był adresowany do osób kształcących się i szkolących zawodowo (poza studiami wyższymi), młodych pracowników i osób poszukujących pracy oraz do nauczycieli zawodu, instruktorów i szkoleniowców. Celem programu było promowanie mobilności oraz podnoszenie jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Program Leonardo da Vinci wspierał też rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji. Działania realizowane w programie Leonardo da Vinci kontynuowane są w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Międzynarodowe projekty wspierane przez Leonardo da Vinci umożliwiały nawiązywanie współpracy między różnymi instytucjami w krajach Unii, odbywanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych, a także wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu metodycznego oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do szkoleń dla pracowników. Uwagę zwracano również na promowanie nauki branżowych języków obcych, kształtowanie wrażliwości międzykulturowej oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W ramach programu Leonardo da Vinci zrealizowano 2013 projektów.

W sumie w konkursach organizowanych w latach 2007-2013 program Leonardo da Vinci sfinansował prawie 1500 projektów mobilności, w ramach których na zagraniczne staże i wymiany wyjechało blisko 37 tys. osób (uczniów, nauczycieli) zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe.

W ramach programu Leonardo da Vinci realizowano:

Projekty mobilności, czyli:

  • zagraniczne praktyki zawodowe skierowane do uczniów szkół o profilu zawodowym oraz do osób kształcących się zawodowo w systemie dualnym (nauka i praca);
  • staże zagraniczne dla pracowników, absolwentów i osób poszukujących pracy;
  • wymiany doświadczeń dla nauczycieli zawodu, szkoleniowców, instruktorów, doradców zawodowych i kierowników  działów kadr – w celu stworzenia nowoczesnych programów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych itp.;

Projekty wielostronne polegające na dostosowywaniu sprawdzonych pomysłów (pod kątem merytorycznym, ale również językowym, kulturowym i prawnym), a następnie wdrażaniu ich w kolejnych krajach, branżach lub nowych grupach odbiorców.

Projekty wielostronne realizowano w ramach akcji :

  • projekty partnerskie – opartej na wielostronnej współpracy nad zagadnieniami dotyczącymi kształcenia i doskonalenia zawodowego, realizowanej pomiędzy instytucjami różnego typu: szkołami zawodowymi i technicznymi, partnerami społecznymi, szkoleniowymi i doradczymi oraz przedsiębiorcami. Projekty były instrumentem wspierającym wdrażanie reform szkolnictwa zawodowego, ułatwiającym tworzenie ofert kursów i programów nauczania z uwzględnieniem efektów kształcenia oraz narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli i instruktorów;
  • transfer innowacji – mającej na celu poprawę jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przeniesienie i zastosowanie na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań, np. programów nauczania;
  • rozwój innowacji – polegającej na opracowywaniu innowacyjnych metod ułatwiających zaangażowanym instytucjom wdrażanie dotychczas niestosowanych w Europie rozwiązań;
  • sieci tematyczne ekspertów i instytucji – służącej upowszechnianiu rezultatów i dobrych praktyk.

Złożone wnioski i dofinansowane projekty

Liczba uczestników w latach 2007-2013

Budżet (w mln euro) – we wszystkich akcjach

Dowiedz się więcej o programie Leonardo da Vinci: