Młodzież w działaniu


Edukacja pozaformalna młodych ludzi realizowana w latach 2007-2013

„Młodzież w działaniu” to program, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogli realizować swoje pasje, rozwijać  umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program był adresowany również do osób i organizacji pracujących z młodzieżą, które chciały podnieść kwalifikacje swojej kadry, rozwinąć działania czy nawiązać współpracę międzynarodową. Działania prowadzone w programie „Młodzież w działaniu” kontynuowane są w programie Erasmus+ Młodzież.

Program „Młodzież w działaniu” zachęcał do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży i wyjazdów na wolontariat, poprzez realizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (Inicjatywy Młodzieżowe), aż po spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową (seminaria, szkolenia). Celem programu była również pomoc w przezwyciężaniu barier, uprzedzeń i stereotypów występujących wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej.

Stałymi priorytetami „Młodzieży w działaniu” były: aktywne obywatelstwo europejskie, uczestnictwo młodzieży i różnorodność kulturowa. Tego rodzaju projekty wpływały na kreatywność, innowacyjność, mobilność i przedsiębiorczość młodych ludzi.

16 tys. młodych osób korzystało rocznie w Polsce z programu „Młodzież w działaniu”. To drugi najlepszy wynik w Europie.

W latach 2007-2013 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowała ponad 4,4 tys. projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”, z których skorzystało 92,5 tys. uczestników.

44 185 osób w przeciągu 7 lat wzięło udział w projektach wymian młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Program „Młodzież w działaniu” dofinansowywał działania w ramach pięciu akcji:

Akcja 1. Młodzież dla Europy to:

  • Wymiany Młodzieży (Akcja 1.1.) – spotkania osób w wieku 13-25 lat w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych działań;
  • inicjatywy Młodzieżowe (Akcja 1.2.) – działania osób w wieku 18-30 lat służące rozwojowi postaw przedsiębiorczych poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej;
  • Młodzież w Demokracji (Akcja 1.3.) – przedsięwzięcia promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

Akcja 2. Wolontariat Europejski umożliwiała wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów w polskich organizacjach i instytucjach non profit.

Projekty Wolontariatu Europejskiego mogły być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat .

Akcja 3.1. Młodzież w Świecie wspierała współpracę pomiędzy młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi z krajów programu i sąsiedzkich krajów partnerskich UE, organizację wymian młodych ludzi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą oraz szkolenia i projekty współpracy sieci.

Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci pomagała wszystkim zaangażowanym w działalność młodzieżową w przygotowywaniu i realizacji projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz doskonaleniu kompetencji niezbędnych w pracy z młodzieżą. W jej ramach finansowane były szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych.

Akcja 5.1. Spotkania młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową – wspierała rozwój dialogu usystematyzowanego młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwiała m.in. organizację krajowych i międzynarodowych spotkań dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

Liczba złożonych wniosków i dofinansowanych projektów

Przyznane dofinansowanie w latach 2007-2013 (kwoty podane są w euro)

Liczba uczestników w latach 2007-2013 (z Polski i z zagranicy)

Dowiedz się więcej o programie „Młodzież w działaniu”: