Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Od 2012 r. Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji była bene­fi­cjen­tem sys­te­mo­wym Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki, reali­zu­jąc trzy pro­jekty w ramach prio­ry­tetu III: Wysoka jakość sys­temu oświaty. Uzy­skana w ten spo­sób syner­gia pro­gra­mów EFS i „Ucze­nie się przez całe życie” była dzia­ła­niem pio­nier­skim w skali całej Unii Euro­pej­skiej.

Celem przed­się­wzięć było zwięk­sze­nie liczby osób bio­rą­cych udział w euro­pej­skich pro­gra­mach edu­ka­cyj­nych. Dodat­kowe wspar­cie umoż­li­wiło dofi­nan­so­wa­nie zagra­nicz­nych staży zawo­do­wych uczniów oraz mobil­no­ści edu­ka­cyj­nych nauczy­cieli i innych osób z sek­tora edu­ka­cji szkol­nej. Uczest­nicy zagra­nicz­nych mobil­no­ści podnie­śli swoje umie­jęt­no­ści oraz kom­pe­ten­cje zawo­dowe

Dzięki wspar­ciu z pro­jektu „Zagra­niczna mobil­ność szkol­nej kadry edu­ka­cyj­nej w ramach pro­gra­mów indy­wi­du­al­nych” 1534 nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków sek­tora edu­ka­cji wzięło udział w szko­le­niach zagra­nicz­nych.

FRSE była bene­fi­cjen­tem sys­te­mo­wym POKL reali­zu­jąc trzy pro­jekty w ramach prio­ry­tetu III: Wysoka jakość sys­temu edu­ka­cji:

Staże sta­no­wią aktywną formę nauki zawodu, nie­za­leż­nie od tego, czy odby­wają się ośrod­kach i warsz­ta­tach szko­le­nia zawo­do­wego, dużych fir­mach, czy małych rodzin­nych przed­się­bior­stwach. Wyjazdy doty­czą róż­nych obsza­rów aktyw­no­ści zawo­do­wej, od gastro­no­mii i hote­lar­stwa po budow­nic­two, mecha­nikę, robo­tykę, odna­wialne źró­dła ener­gii, a nawet staże w zakre­sie fre­sku, cera­miki, rzeźby czy baletu. Taki wyjazd czę­sto sta­nowi dopeł­nie­nie obo­wiąz­ko­wych prak­tyk szkol­nych.

Staże przy­czy­niły się do zmiany postaw mło­dych uczest­ni­ków, zwięk­szyły moty­wa­cję do dal­szej nauki oraz poszu­ki­wa­nia pracy. Udział w pro­jek­tach oka­zał się sil­nym czyn­ni­kiem akty­wi­zu­ją­cym, przy­czy­nił się do wzro­stu samo­oceny, nauczył pracy w gru­pie oraz odpo­wie­dzial­no­ści za wyko­ny­wane zada­nia. Prze­ła­mał też barierę komu­ni­ko­wa­nia się w języku obcym
i nauczył ter­mi­no­lo­gii zawo­do­wej.

Wiele zyskały rów­nież insty­tu­cje reali­zu­jące pro­jekty. Wzrósł ich pre­stiż w regio­nie, co odzwier­cie­dlają zwięk­szone nabory do szkół orga­ni­zu­ją­cych staże. Nawią­zano też wiele kon­tak­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, a lokalni pra­co­dawcy coraz czę­ściej pytają o uczest­ni­ków wyjaz­dów zagra­nicz­nych i chęt­niej podej­mują z nimi współ­pracę.

Udział w wyjaz­dach umoż­li­wił podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zarówno zawo­do­wych, jak i języ­ko­wych uczest­ni­ków, co z pew­no­ścią przy­czyni się do zwięk­sze­nia jako­ści naucza­nia w pol­skich pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych. Spo­tka­nia nauczy­cieli z róż­nych kra­jów euro­pej­skich były dobrą oka­zją do dys­ku­sji na temat róż­no­rod­nych metod pracy i tech­nik naucza­nia, a także do wza­jem­nego ucze­nia się i pozna­wa­nia zało­żeń euro­pej­skich sys­te­mów edu­ka­cji. Jed­nak to ucznio­wie w naj­więk­szym stop­niu sko­rzy­stali z mobil­no­ści edu­ka­cyj­nych nauczy­cieli. Będą oni zdo­by­wać nowe umie­jęt­no­ści dzięki zasto­so­wa­niu cie­ka­wych i moty­wu­ją­cych tech­nik oraz metod naucza­nia, które uczy­nią zaję­cia bar­dziej atrak­cyj­nymi.

Naj­licz­niej­szą grupę uczest­ni­ków wyjaz­dów sta­no­wili nauczy­ciele gim­na­zjów i liceów. Jako kraj doce­lowy naj­czę­ściej wybie­rano Wielką Bry­ta­nię (55 proc.), Maltę (10 proc.) oraz Niemcy (7 proc.). Naj­wię­cej, ponad 1400 osób, wzięło udział w kur­sach szko­le­nio­wych, które sta­no­wiły 93,91 proc. wszyst­kich zre­ali­zo­wa­nych mobil­no­ści.

Udział w pro­jektach przy­czy­nił się do podnie­sie­nia umie­jęt­no­ści zawo­do­wych. Uczest­nicy pozna­wali nowe tech­niki: naucza­nia, moty­wo­wa­nia uczniów do nauki i efek­tywnego roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów wycho­waw­czych. Ana­li­zo­wali rów­nież funk­cjo­no­wa­nie innych sys­te­mów edu­ka­cyj­nych, pozna­wali efek­tywne spo­soby zarzą­dza­nia oświatą oraz nawią­zy­wali współ­pracę z euro­pej­skimi szko­łami, która powinna zaowo­co­wać nowymi pro­jektami w ramach pro­gramu Era­smus+. Uczest­nic­two w przed­się­wzię­ciu sta­no­wiło też moty­wa­cję do dal­szego dosko­na­le­nia zawo­do­wego i przy­czy­niło się do wzro­stu samo­oceny uczest­ni­ków.

Pro­jekt cie­szył się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem, a poten­cjalni bene­fi­cjenci licz­nie brali udział w spo­tka­niach poświę­co­nych przy­go­to­wa­niu dobrej jako­ści wnio­sków. W ramach pro­jektu sys­te­mo­wego pod­pi­sano 111 umów z insty­tu­cjami wyło­nio­nymi w trzech run­dach kon­kursu 2013.

Moż­li­wość zapo­zna­nia się nauczy­cieli z meto­dami naucza­nia sto­so­wa­nymi w innych kra­jach jest nie­zwy­kle ważna dla insty­tu­cji reali­zu­ją­cych pro­jekty. Dzięki temu, że peda­go­dzy wyko­rzy­stują w swo­jej pracy nowe narzę­dzia, podnosi się jakość oferty szkół. W opi­nii uczest­ni­ków to wła­śnie wdro­że­nie kon­kret­nych roz­wią­zań zaob­ser­wo­wa­nych w insty­tu­cjach part­ner­skich było jed­nym z naj­więk­szych suk­ce­sów pro­jek­tów.

Dowiedz się więcej o programie POKL: