Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. FRSE jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego zrealizuje 3 projekty.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

5000 to przy­bli­żona liczba osób, które wyjadą na zagra­niczne staże zawo­dowe.

Środki z EFS wyko­rzy­sty­wane będą w ramach kra­jo­wego pro­gramu PO WER oraz w ramach 16 regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Pro­jekty PO WER zre­ali­zują m.in. powia­towe urzędy prace, nie­pu­bliczne agen­cje zatrud­nie­nia, wybrane mini­ster­stwa, jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego.

3000 stu­den­tów w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej sko­rzy­sta z wyjaz­dów za gra­nicę w latach 2014-2016

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu w ramach którego realizuje trzy projekty:

Głów­nym celem pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych w ramach PO WER Edu­ka­cja szkolna reali­zo­wa­nych na zasa­dach Era­smus+ jest roz­wi­ja­nie poten­cjału osób oraz insty­tu­cji poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na ponadna­ro­do­wej mobil­no­ści.

W ramach pro­jek­tów uczest­nicy otrzy­mają dofi­nan­so­wa­nie, na udział w nastę­pu­ją­cych for­mach wspar­cia, które są zgodne z zasa­dami pro­gramu Era­smus+:

  • dzia­łal­ność dydak­tyczna (teaching assi­gn­met) : dzia­ła­nia pozwa­la­jące nauczy­cie­lom na pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych w szko­łach part­ner­skich;
  • szko­le­nia kadry: uczest­nic­two w zor­ga­ni­zo­wa­nych zaję­ciach lub szko­le­niach za gra­nicą;
  • job sha­do­wing.

Dodatkowe informacje

Głów­nym celem pro­jektów jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Wspomniane wyżej mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W ramach PO WER FRSE dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel.

W ramach projektów uczestnicy mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

  • staże i szkolenia dla uczniów i absolwentów;
  • mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dodat­kowe infor­ma­cje

Pro­jekt “Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Edycja 2” jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

Zagra­niczny wyjazd sty­pen­dialny służy naby­ciu nowych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji oraz dosko­na­le­niu już posia­da­nych. Dzięki odby­ciu czę­ści kształ­ce­nia za gra­nicą stu­denci popra­wią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, zdo­będą prak­tyczne kom­pe­ten­cje będące uzu­peł­nie­niem wie­dzy naby­tej w pro­ce­sie edu­ka­cji for­mal­nej na macie­rzy­stej uczelni, podniosą kom­pe­ten­cje klu­czowe, (poro­zu­mie­wa­nie się w języku obcym, umie­jęt­ność samo­dziel­nego ucze­nia się, kom­pe­ten­cje inter­per­so­nalne, spo­łeczne, mię­dzy­kul­tu­rowe, przed­się­bior­czość).

Efek­tem dodat­ko­wym reali­za­cji pro­jektu będzie pogłę­bie­nie i roz­sze­rze­nie współ­pracy pol­skich uczelni z part­ne­rami zagra­nicz­nymi, co nie pozo­sta­nie bez wpływu na dosko­na­le­nie jako­ści kształ­ce­nia i spo­sobu funk­cjo­no­wa­nia uczelni, lep­szą orga­ni­za­cję mobil­no­ści ponadna­ro­do­wych w szko­łach wyż­szych, a w dal­szej per­spek­ty­wie – poprawa zatrud­nial­no­ści absol­wen­tów pol­skich uczelni.

Okres reali­za­cji pro­jektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.

Dodat­kowe infor­ma­cje

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2017 r. i 2018r.

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

 

Projekty z konkursu 2018 zatwierdzone do realizacji ze środków POWER 20 czerwca 2018 r.

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH PLACÓWEK
POWERSE KONKURS 2018

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH PLACÓWEK
POWERSE KONKURS 2018
decyzja z dnia 9.11.2018 r.

Czas realizacji projektu: 1.02.2017r. – 30.06.2021 r.

Całkowity budżet projektu: 50 264 428,50 PLN

WKŁAD UE: 47 394 329,63 PLN