Wizyty Studyjne


Przywództwo edukacyjne w teorii i w praktyce – projekty realizowane w latach 2007-2013

Wizyty Studyjne były adresowane do kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Kilkunastoosobowe grupy fachowców zajmujących się podobnymi obszarami kształcenia mogły brać udział w krótkich wyjazdach dotyczących konkretnych wyzwań i problemów. Program umożliwiał też organizowanie takich wizyt przez polskie instytucje.

Celem Wizyt Studyjnych był rozwój polityki edukacyjnej poprzez pogłębianie współpracy i wymiany dobrych praktyk. Za koordynację działań na poziomie europejskim odpowiadało Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w Salonikach (Grecja), natomiast narodowe agencje współpracowały przy tworzeniu katalogu wizyt, rekrutacji uczestników i upowszechnianiu rezultatów.

Wizyty Studyjne miały charakter międzysektorowy – program zachęcał uczestników do kompleksowego podejścia do uczenia się przez całe życie i wypracowywania rozwiązań umożliwiających i usprawniających wzajemne przenikanie się edukacji ogólnej, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Oferta programu była więc skierowana do ekspertów i decydentów z różnych środowisk.

W okresie od 2007 do 2013 r. o 1/4 wzrosła liczna uczestników Wizyt Studyjnych.

Roczny budżet Wizyt  Studyjnych od 2007 r. wynosił od 210 do 280 tys. euro. W sumie na realizację projektów Wizyt Studyjnych przyznano ponad 1,5 mln euro, co pozwoliło na dofinansowanie blisko 1000 wniosków.

W 2013 r. na wizyty studyjne dotyczące edukacji ogólnej wyjechało 77 osób. Tematyka wyjazdów dotyczyła doskonalenia zawodowego, zindywidualizowanych metod nauczania i uczenia się, umiejętności komunikacyjnych, metod pracy w zespole oraz mechanizmów wspierających ocenianie.

W wizytach studyjnych dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego wzięło udział 110 beneficjentów, którzy zajmowali się m.in. współpracą szkół zawodowych z instytucjami rynku pracy i środowiskiem lokalnym, podnoszeniem atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz przygotowywaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Średnio co roku na wizyty wyjeżdżało około 170 polskich specjalistów, a gości z zagranicy przyjmowało ok. 15 instytucji.

Przedsięwzięcia organizowane w Polsce sprzyjały wymianie dobrych praktyk związanych z aktualnymi potrzebami rozwojowymi polskich placówek oświatowych, umożliwiały też przenoszenie ciekawych rozwiązań wypracowanych w innych krajach europejskich do polskiego systemu edukacji.

Liczba mobilności w latach 2007-2013

Przyznane dofinansowanie (kwoty w euro)

W latach 2007-2013 liczba zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Wizyt Studyjnych utrzymywała się na wysokim poziomie. W 2013 r. udało się przyznać środki finansowe na realizację 187 projektów.

W 2013 r. tematy wizyt organizowanych w Polsce były związane z priorytetowymi zadaniami wyznaczonymi w ramach polityki oświatowej państwa: doskonaleniem zawodowym nauczycieli, skuteczną edukacją zawodową z uwzględnieniem efektów uczenia się, ewaluacją oświaty i nadzorem pedagogicznym.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej programu.

Dowiedz się więcej o Wizytach Studyjnych: