Programy Erasmus+ oraz eTwinning wspierają mobilność i wirtualne kontakty między szkołami


W listopadzie 2017 r. na szczycie społecznym w Göteborgu, szefowie państw i rządów nieformalnie dyskutowali o kształceniu i szkoleniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem konkluzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2017 r., w których wezwano m.in. państwa członkowskie do podjęcia działań omówionych na szczycie.

Doprowadziło to do przyjęcia przez Komisję Europejską inicjatywy mające na celu m.in. poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości oraz zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu konkurencyjności.

Jedna z inicjatyw zawiera zalecenie Rady w sprawie wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania. Jej celem jest m.in. propagowanie wysokiej jakości kształcenia, zwiększenie spójności społecznej oraz walka z rosnącym populizmem i ksenofobią. Aby osiągnąć te cele, Komisja podejmie działania na rzecz zwiększenia wirtualnych kontaktów między szkołami, przede wszystkim za pośrednictwem popularnej sieci eTwinning oraz na rzecz zwiększenia mobilności w szkołach za pomocą programu Erasmus+.