Projekt międzyagencyjny „Work Based Learning and Apprenticeships – NetWBL”


W dniach 28–29 czerwca 2016 r. w Berlinie odbyła się konferencja „Work-based Learning 2020” podsumowująca projekt NetWBL.

Konferencja była trzecim i ostatnim już międzynarodowym wydarzeniem w ramach realizacji projektu NetWBL. Była ona okazją do podsumowania działań projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników z 31 krajów.

W międzynarodowym gronie przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji kształcenia i szkolenia, przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ oraz ekspertów i polityków rozmawialiśmy o przyszłości różnych form kształcenia w środowisku pracy (WBL). Na zakończenie sformułowano szereg rekomendacji dla władz odpowiedzialnych za tworzenie polityki edukacyjnej.

Projekt NetWBL miał na celu wzmacnianie różnych form kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy (Work-Based Learning) w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Takie formy kształcenia mają znaczący udział we wspieraniu młodych ludzi na drodze do znalezienia zatrudnienia oraz w dostosowywaniu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Głównym produktem współpracy sieci NetWBL jest baza WBL – TOOLKIT (wbl-toolkit. eu), który prezentuje rezultaty najlepszych projektów z tej dziedziny, finansowanych ze środków programów „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. Narzędzia umieszczone w bazie zostały wybrane w taki sposób, by inne podmioty mogły je wykorzystać w swoich działaniach.

NetWBL brał pod uwagę różnice prawne oraz różnorodność systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego w każdym z krajów europejskich. Projekt wspierał działania Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships).