Przedszkole i projekt – jak rośnie Europa?


Chociaż program Comenius jest w polskiej edukacji obecny od dawna, nadal warto mówić o korzyściach, jakie może przynieść przedszkolom. Projekty adresowane do najmłodszych, ich nauczycieli i opiekunów nie tylko uatrakcyjniają ofertę edukacyjną, ale mają też nieoceniony wpływ na funkcjonowanie przedszkoli i dobrą przyszłość dzieci na kolejnych etapach kształcenia.

Zarówno Komisji Europejskiej, jak i narodowym agencjom programu Comenius bardzo zależy na tym, aby skala zaangażowania przedszkoli w międzynarodowe projekty edukacyjne zwiększała się – chodzi o liczbę aplikujących przedszkoli oraz o jakość proponowanych przez nie projektów. Do najczęściej zgłaszanych przez nauczycieli przeszkód w przystąpieniu do programu należą: bariera językowa (w przedszkolach brakuje nauczycieli językowców, którzy mogliby wspierać grupę projektową), kłopot z organizacją wyjazdów zagranicznych, czyli tzw. mobilności do krajów partnerskich (przedszkolaki nie podróżują tak daleko, a wyjazdy większej grupy nauczycieli mogą dezorganizować pracę placówki), brak pomysłów na „umiędzynarodowienie” przedszkolnych projektów.

Może być jednak i tak: w bydgoskim anglojęzycznym Przedszkolu nr 28 projekt „Spójrz przez okno – świat poza naszą salą” dał początek ważnym zmianom w programie dydaktyczno-wychowawczym. Nauczyciele zaczęli stosować innowacyjne formy pracy z dziećmi, wykorzystywać dziecięcą pomysłowość. Dzieci siały, sadziły i pielęgnowały rośliny, razem z nauczycielami obserwowały i karmiły ptaki, samodzielnie wytyczały trasy spacerów, organizowały konkursy, pracowały przy komputerze, przygotowując np. kartki świąteczne dla swoich kolegów z zagranicy. Zwiększyło się również grono instytucji lokalnych współpracujących z przedszkolem. Dzieci z dumą prezentowały swoje osiągnięcia dorosłym, stały się bardziej odważne, przedsiębiorcze i pomysłowe.

W przedszkolu w Zalesiu Śląskim (woj. opolskie) nauczycielki wspólnie z rodzicami i ich dziećmi pracowały nad tematem „Książka rośnie razem z dzieckiem”. Małe, wiejskie przedszkole żyło projektem przez trzy lata (2005-2008), będąc w tym czasie jedyną tego rodzaju placówką w regionie, realizującą projekt Comeniusa.

W ramach inicjatywy dzieci uczestniczyły w wideokonferencjach, analizowały mapy, poznawały inne kultury. Jak napisały w raporcie końcowym same nauczycielki, przedszkolaki ucząc się śpiewać piosenki w pięciu językach, zmusiły nauczycieli i rodziców do podnoszenia swoich umiejętności. Zadanie polegające na tworzeniu ilustracji do bajek oswoiło uczestników projektu z komputerem, a wypożyczane do domu książki przysłane przez nauczycieli z krajów partnerskich angażowały w przedsięwzięcie całe rodziny – rodziców, dziadków, sąsiadów.

W zorganizowanym w styczniu przez zespół programu Comenius we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie spotkaniu Comenius dla przedszkoli. Jak uzyskać dofinansowanie na projekt współpracy międzynarodowej? wzięło udział około 100 osób – nauczycieli i dyrektorów przedszkoli z całej Polski. W konkursie 2012 o dofinansowanie w ramach Partnerskich Projektów Szkół ubiega się 35 przedszkoli i 28 zespołów szkolno-przedszkolnych.