Rada UE też chce osobnego budżetu dla młodzieży


Rada UE i Parlament Europejski mają podobne zdanie w sprawie nowej edycji programów edukacyjnych UE – potwierdzono w Brukseli.

Podczas posiedzenia Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, zorganizowanego w ramach cypryjskiej prezydencji, które odbyło się w Brukseli w dniach 26-27 listopada, przewodniczący Rady – minister edukacji i kultury Republiki Cypryjskiej – poinformował o zbieżności stanowisk Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej edycji programu edukacyjnego UE. Obie instytucje zgadzają się, że inicjatywa powinna obejmować odrębny rozdział i budżet dla sektora młodzieży. Do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast nazwa programu oraz jego sektorów, a także sprawa planowanego międzynarodowego mechanizmu pożyczek studenckich.

Priorytetem cypryjskiej prezydencji była integracja społeczna młodych migrantów. Dlatego ministrowie przyjęli konkluzje Rady w sprawie zaangażowania i włączenia społecznego młodzieży, zwłaszcza ze środowisk migracyjnych. Podczas debaty Mobilność a różnorodność: jak zapewnić włączenie społeczne? wielu prelegentów przyznało, że choć napływ młodych osób do Europy oraz mobilność w ramach UE to kwestie wrażliwe, należy widzieć w nich również szansę na uzyskanie konkretnej wartości dodanej – o ile państwa UE wesprą integrację nowych mieszkańców, np. organizując zajęcia językowe czy kulturalne.

Ministrowie do spraw młodzieży przyjęli też rezolucję podsumowującą 18-miesięczny cykl usystematyzowanego dialogu z młodzieżą na temat jej uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy (zaprezentowano w niej m.in. informacje o rezultatach polskiej prezydencji), a także raport za ostatnie trzy lata z realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018). Wskazano w nim, że kluczowe działania na szczeblu unijnym (np. strategia Europa 2020) zy bardziej szczegółowe (jak inicjatywa „Szanse dla młodzieży”) powinny odnosić się wprost do najbardziej palącego obecnie problemu – wysokiego bezrobocia wśród młodzieży.

Odpowiedzią KE na tę kwestię jest propozycja tzw. gwarancji dla młodzieży, dzięki której w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły młodzi ludzie będą mogli liczyć na znalezienie pracy, rozpoczęcie stażu albo kontynuowanie kształcenia.