Rada Unii Europejskiej o „Erasmusie dla wszystkich”


W dniach 10 i 11 maja tego roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu, zorganizowane w ramach duńskiej prezydencji. Najważniejszym punktem obrad była kwestia programu „Erasmus dla wszystkich”, który ma zastąpić m.in. realizowane do końca przyszłego roku programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Stojący na czele polskiej delegacji Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poparł projekt rozporządzenia powołującego program „Erasmus dla wszystkich”, podkreślając, że udało się w znacznym stopniu udoskonalić pierwotną propozycję Komisji Europejskiej. – Jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z wydzielenia w ramach programu rozdziału młodzieżowego, ze wzmocnienia komponentu edukacji zawodowej oraz z jego otwarcia na nasze unijne sąsiedztwo – powiedział Mirosław Sielatycki, dodając, że inne kwestie, które podnosiła polska delegacja, będą jeszcze szczegółowo dyskutowane.

Rozmowy na temat projektu rozporządzenia powołującego program „Erasmus dla wszystkich” rozpoczęły się jeszcze podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Wiele krajów – w tym Polska – podkreślało potrzebę utrzymania odrębnego programu dla młodzieży lub co najmniej wyodrębnienia rozdziału jej poświęconego.

Państwa członkowskie i duńska prezydencja wypracowały kompromis: nowa wersja rozporządzenia ustanawiającego program „Erasmus dla wszystkich” obejmuje rozdział o nazwie „Młodzież”, w którym wymienione zostały konkretne cele dotyczące młodzieży, decydujące o jego wyjątkowości i odrębności. Są to m.in.: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi, promowanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym i społecznym oraz wspieranie mobilności. Poza tym rozdział „Młodzież” przewiduje takie formy działania, jak wymiany młodzieży, wolontariat europejski czy sieć Eurodesk. Kolejnym etapem prac nad projektem jest jego czytanie w Parlamencie Europejskim. Rozporządzenia ma zostać przyjęte w połowie 2013 r.

Aleksandra Karlińska
starszy specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej