Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanawiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za przyjęciem uchwały głosowało 78 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Senatu, dostępną na stronie internetowej Senatu.

„W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku” – napisano w uchwale.

Senatorowie zachęcają w niej seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących dotrzymywać kroku młodszym generacjom. Jak podkreślają, uniwersytety trzeciego wieku nie zamykają się na inne środowiska, ale przez współpracę ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej.

Senatorowie zaznaczyli w uchwale, że uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie uczelniom, które pomagają wolontariuszom. Pragniemy zachęcić wszystkie polskie uczelnie do działań na rzecz tworzenia i rozwoju UTW. Niech wspieranie tych organizacji będzie częścią misji każdej uczelni o wysokiej renomie” – podkreślili.

W uzasadnieniu do uchwały zaznaczono, że Polska zalicza się do 18 krajów świata mających najstarsze społeczeństwa, z najwyższą obecnie dynamiką starzenia, dlatego „wielkim zadaniem staje się włączenie wielomilionowej rzeszy seniorów w główny nurt życia społeczno-gospodarczego”.

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do osób starszych. Mogą oni uczestniczyć w wykładach i zajęciach o charakterze oświatowo-kulturalnym, organizowanych przez uczelnie wyższe lub powołane w tym celu stowarzyszenia.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Dwa lata później podobną placówkę otwarto w Warszawie. Jej założycielką była wybitna działaczka niepodległościowa z czasów II wojny, lekarz medycyny Halina Szwarc.

Rok 2012 został ustanowiony przez Radę UE Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli Europy. Tematem Roku Europejskiego w ubiegłych latach były: wolontariat (2011) walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010), kreatywność i innowacja (2009), dialog międzykulturowy (2008).