Rozwój potencjału polskiego szkolnictwa wyższego


Polskie szkoły nie zajmują satysfakcjonujących miejsc w rankingach międzynarodowych. Projekty Rozwoju Polskich Uczelni mają to zmienić.

Dbałość o jakość kształcenia, obok mobilności, znajduje się w centrum uwagi Procesu Bolońskiego. Na jakość kształcenia na uczelniach duży wpływ mają nie tylko liczebność i kwalifikacje kadry,  ale także programy studiów, rozwiązania organizacyjne i infrastruktura. Obok jakości, za podstawowy parametr rozwoju systemów szkolnictwa wyższego i poszczególnych uczelni uważa się  umiędzynarodowienie szkolnictwa, czyli podejmowanie studiów w całości lub części przez studentów zagranicznych, krótko- lub długoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy oraz wspólne projekty badawcze. Polskie szkoły wyższe nie zajmują satysfakcjonujących miejsc w rankingach międzynarodowych. Zważywszy na duży potencjał – w postaci blisko 1,5 mln studentów oraz ok. 430 uczelni – jest w tym obszarze dużo do zrobienia. W tym kontekście wykorzystanie funduszy pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej ma niebagatelne znaczenie.

W perspektywie finansowej 2009-14 Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskich Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w Polsce dysponuje budżetem w wysokości ponad 15 mln euro, z czego prawie 8 mln euro zostało przeznaczonych na Rozwój Polskich Uczelni. Wśród inicjatyw, które uzyskały finansowe wsparcie Funduszu znalazło się szerokie spektrum działań zmierzających do rozwoju i umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Realizowane są projekty obejmujące działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia, służące rozwojowi oferty i zasobów dydaktycznych, w tym programów studiów w językach obcych, jak również działania mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz poszerzenie możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych.

Projekty bieżącej edycji Funduszu umożliwią uczelniom wyższym wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia, jak np. case study, tutoring indywidualny, gry decyzyjne czy symulacja. W ofercie edukacyjnej znajdą się nowe kierunki studiów, specjalności oraz kursy i moduły w języku angielskim, mające w większości profil praktyczny i odpowiadające nowym potrzebom i wyzwaniom. Powstają one we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci odbywają praktyki w najlepszych profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Taka oferta ma również  zachęcić do studiowania w Polsce wymagających studentów zagranicznych. Priorytetowe znaczenie ma zaangażowanie uczelni w rozwój nowoczesnych programów badawczych, zwiększenie udziału uczelni w projektach B+R+I, dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz rozwój współpracy z sektorem prywatnym. Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego to także inwestycja w nowoczesną infrastrukturę oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego poprzez szkolenia kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych, rozwój kultury jakości.

W ramach działania Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz promuje współpracę pomiędzy Polską a Norwegią. W celu optymalnego wykorzystania możliwości Funduszu szczególne znaczenie dla dofinansowywanych projektów ma tworzenie partnerstw oraz współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami, mająca na celu promowanie najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.

Dzięki tym inwestycjom polskie uczelnie mogą z powodzeniem konkurować z zagranicznymi oraz być atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy i prowadzenia badań przez międzynarodowe zespoły.