Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej


„Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” to tytuł kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja odbędzie się w Katowicach 26-27 stycznia, organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski, rozpoczęcie rejestracji planowane jest na początek stycznia.

W debacie o przyszłym kształcie szkolnictwa wyższego często pojawia się wątek zróżnicowania ścieżek kariery akademickiej w związku z realizacją przez sektor akademicki różnych funkcji. Zwykle proponuje się rozróżnienie pomiędzy ścieżką naukową (naukowo-dydaktyczną), dydaktyczną i wdrożeniową. Postuluje się, by istniała możliwość wyboru pomiędzy tymi ścieżkami i osiągania awansu w oparciu o kryteria właściwe dla każdej z nich. Jednocześnie podkreśla się, że ścieżka dydaktyczna nie może być ucieczką dla uczonych, którzy nie sprawdzili się w roli badaczy. Jak zatem ująć te zróżnicowane formy zaangażowania w reguły oceny i system awansu zawodowego? Jak ująć kryteria oceny i awansu z perspektywy koncentracji na określonym rodzaju działalności? Na którym etapie założyć możliwość zróżnicowania ścieżki kariery? Czy wysokiej klasy jednolity doktorat powinien być wspólną bazą dla różnych ścieżek kariery, czy różnicowanie należy dopuścić na wcześniejszym etapie kariery?

Problematyczne są dotychczasowe kryteria uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych. Oparte są jedynie na spełnianiu warunku minimum kadrowego, a przecież doktoranci powinni być przede wszystkim kształceni w ośrodkach, w których prowadzi się intensywnie badania naukowe, co dokumentuje poziom publikacji, wdrożeń czy liczba realizowanych grantów i kontraktów badawczych. Jakie kryteria powinien spełniać podmiot uprawniony do prowadzenia studiów doktoranckich, nadawania stopnia doktora  lub doktora habilitowanego?

Katowicka konferencja będzie czwartą konferencją programową NKN. Dotychczas przedstawiciele środowiska akademickiego oraz administracji zastanawiali się na umiędzynarodowieniem polskiej nauki i uczelni, nad perspektywami polskiej humanistyki oraz, przy udziale przedsiębiorców, nad związkami nauki z gospodarką. Na rok 2017 planowane są jeszcze w kolejnych miesiącach konferencje poświęcone doskonałości naukowej, doskonałości edukacji akademickiej, zróżnicowaniu modeli uczelni i instytutów badawczych, finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego, oraz ustrojowi uczelni i zarządzaniu nimi. W marcu mają być przedstawione trzy projekty ustawy o szkolnictwie wyższym.

Całość dyskusji służyć ma przygotowaniu rozwiązań prawnych, czyli nowej ustawy, propozycji finansowych oraz dobrych praktyk, które mają być ostatecznie przedyskutowywane i przyjęte na Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu w Krakowie. Rozwiązania prawne zostaną następnie przedstawione przez Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w Sejmie. W ten sposób ma powstać fundament, na którym przez kolejne dziesięciolecia polska nauka rozwijać się będzie zgodnie z oczekiwaniami i aspiracjami polskiego środowiska akademickiego i całego społeczeństwa.

Więcej informacji i rejestracja dostępne będą na stronie Narodowego Kongresu Nauki.