Seminaria dla nauczycieli akademickich


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z siecią IROs Forum zapraszają wszystkich zainteresowanych na seminaria: „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”, która odbędzie się 29 listopada w Gliwicach oraz „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”, które odbędzie się 30 listopada 2012 r. w Gliwicach.

„Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”
Różnice kulturowe to aspekt, który w życiu akademickim powinien być stale obecny, często poruszany i omawiany. W zglobalizowanym świecie akademickim umiejętność odpowiedniego reagowania na zachowania i oczekiwania studentów i pracowników przyjeżdżających do uczelni z najróżniejszych zakątków Europy i świata jest bowiem bardzo ważna.

Seminarium powinno pomóc tym, którzy chcą się zmierzyć z tematem różnic międzykulturowych. Jest ono dedykowane wszystkim osobom, które mają bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi, czyli przede wszystkim:

  • przedstawicielom biur zajmujących się rekrutacją,
  • dziekanatom,
  • biurom współpracy z zagranicą,
  • biurom rektorów i prorektorów ds. studenckich,
  • pracownikom domów studenckich,
  • koordynatorom programu Erasmus oraz innych programów wymiany.

Mimo to zapraszamy na nie wszystkich nauczycieli akademickich, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.
„Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”
W powszechnej opinii polskie szkoły wyższe nie uczestniczą zbyt aktywnie w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Udział polskich uczelni w projektach finansowanych z budżetu programu „Uczenie się przez całe życie” w porównaniu z państwami o takim samym potencjale akademickim należy określić jako skromny.

Organizatorzy ufają, że seminarium przyczyni się do szerszego rozpropagowania informacji, a w dalszej perspektywie – do większego korzystania przez polskie uczelnie z oferowanych możliwości.

Wszyscy wiemy, że od motywacji dydaktyków i ich chęci wchodzenia w partnerstwa tworzone w Europie i na świecie zależy, w jakim stopniu uczelnie będą czerpać z wypracowywanych nowych rozwiązań. Umiejętności aktywnego partnerstwa w projektach wielostronnych będą niezbędne w nowym programie edukacyjnym przygotowywanym na lata 2014-2020.