Synergia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów zdecentralizowanych oraz centralnych w polskiej edycji programu „Uczenie się przez całe życie”


Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Synergia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów zdecentralizowanych oraz centralnych w polskiej edycji programu „Uczenie się przez całe życie”.

Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie, realizując wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie objęcia swoją działalnością upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu, podejmuje zadanie zwiększenia roli i skali oddziaływania rezultatów projektów scentralizowanych.

Celem seminarium jest określenie skuteczniejszych metod upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów scentralizowanych realizowanych w Polsce oraz ustanowienie synergii między projektami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi prowadzonymi w kraju. Seminarium ma służyć określeniu strategii działania w tym zakresie oraz podniesieniu świadomości korzyści płynących z udziału w projektach centralnych różnych programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”. Ponadto będzie to dobra okazja do zaprezentowania przykładów tych projektów oraz do określenia wyzwań stojących przed uczelniami i innymi instytucjami polskimi w ramach nowego programu edukacyjnego „Erasmus dla wszystkich” w latach 2014-2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium podczas którego wspólnie odpowiemy na pytania:

 • Jakie mogą być metody upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektów scentralizowanych oraz zdecentralizowanych realizowanych w Polsce?
 • Czym jest synergia pomiędzy projektami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi?
 • Jak podnosić świadomość korzyści płynących z udziału w projektach centralnych programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie” w środowisku akademickim?
 • Jakie wyzwania staną przed uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi realizującymi nowy program edukacyjny „Erasmus dla wszystkich” w latach 2014–2020?
 • Jak rozwijać współpracę różnych instytucji zaangażowanych w program „Uczenie się przez całe życie” (sieci LLL)?
 • Jakie są przykłady projektów programu „Uczenie się przez całe życie” wspierające podnoszenie jakości kształcenia i jego internacjonalizację?

Seminarium kierujemy w szczególności do:

 • Realizatorów projektów scentralizowanych w Polsce w latach 2007–2012
 • Partnerów strategicznych programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce
 • Potencjalnych polskich beneficjentów (partnerów, koordynatorów) akcji scentralizowanych:
  – nauczycieli akademickich
  – ekspertów, pracowników badawczych
  – oświatowych władz lokalnych (administracji państwowej i samorządowej)
  – przedstawicieli innych organizacji, stowarzyszeń i biznesu planujący bądź uczestniczący w akcjach scentralizowanych programu „Uczenie się przez całe życie”

Seminarium odbędzie się 16 maja o godzinie 9.30 w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.