„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” – nowy Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych


Według badań OECD i UE przy współpracy z GUS, ok. 20% osób dorosłych do 65. roku życia ma poważne problemy z wykorzystaniem tekstów i kalkulacji do radzenia sobie w życiu, a 56% osób dorosłych do 74. roku życia nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych i internetowych). Poziom umiejętności niekoniecznie współgra z poziomem wykształcenia. Ten bowiem jest w Polsce względnie wysoki – Polska posiada jeden z najniższych odsetków osób dorosłych z niskim wykształceniem (co najwyżej gimnazjalnym). W roku 2016 wynosił 8,7%.

Jesienią ub.r. rozpoczęło się wdrażanie Projektu „Szansa nowe możliwości dla dorosłych”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Lider projektu) we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (Partner projektu). Jego celem jest podniesienie niskiego poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych z wybranych grup docelowych. Do umiejętności tych należy rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne i podstawowe umiejętności cyfrowe.

Zalecenie Rady Unii Europejskiej (UE)

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na Zalecenie Rady Unii Europejskiej (UE) w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling pathways: New Opportunities for Adults) z 2016 roku. W tymże dokumencie Rada UE zaleca państwom członkowskim zaoferowanie osobom dorosłym o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających im: 1) osiągnięcie minimalnego poziomu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych lub 2) osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji. Osiąganie celów w/w Zalecenia wymaga unowocześnienia często mało skutecznej oferty edukacyjnej dla dorosłych, opartej głównie na wzorach szkolnych. Oferta edukacyjna powinna być poprzedzona diagnozą kompetencji, tak aby była dopasowana do indywidualnych potrzeb odbiorców. Niezmiernie ważna jest nie tylko sama oferta edukacyjna, ale potwierdzenie efektów uczenia się po jej zakończeniu w ramach walidacji.

Zadania

Głównym zadaniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modeli wspierania dorosłych
w procesie rozwoju umiejętności podstawowych
. Umiejętności te obejmują wspomniane wcześniej rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne i podstawowe umiejętności cyfrowe,
a dodatkowo także kompetencje społeczne (m.in. komunikacja interpersonalna, dostosowanie do zmian, praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów itp.).  Zgodnie z założeniami projektu, efekty działań realizowanych
w ramach poszczególnych faz mają w dłuższej perspektywie przyczynić się do wypracowania zasad koordynacji w Polsce zadań związanych z poprawą umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych  dorosłych Polaków z największymi brakami w tym zakresie (współpraca, koordynacja) oraz umocowania w systemie edukacji i/lub w zadaniach różnych resortów zagadnień związanych z poprawą umiejętności podstawowych dorosłych Polaków z największymi brakami w tym zakresie.

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku, a jego koniec jest przewidziany na grudzień 2021 roku.  Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Planowany budżet  to 30.000.000 zł

Więcej informacji: http://szansa-power.frse.org.pl/