„Raport Programu Erasmus+ 2015”


Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i efektywność oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+.

Zapraszamy na „European Awarness Day”


Zapraszamy studentów na „European Awareness Day” (EAD) czyli Dzień Świadomości Europejskiej. EAD to cykl przedsięwzięć o charakterze debat nad wyzwaniami współczesnej integracji europejskiej w gronie osób młodych, ekspertów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja “Dialog dla kompetencji jutra”


Wczoraj (30.08.2016 r.) w Gdańsku odbyła się konferencja PARP „Dialog dla kompetencji jutra”. FRSE była partnerem tego spotkania. Reprezentanci sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych programu Erasmus+, EPALE i Europass przeprowadzili warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Webinaria Europass-Mobilność


Kto może otrzymać dokument Europass-Mobilność? Jakie warunki trzeba spełnić by go zdobyć? Dlaczego warto być posiadaczem dokumentów Europass? To tylko nieliczne pytania na które odpowiemy podczas webinariów na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane dokumentem Europass-Mobilność.

Zwycięzcy Europass Testimonials


Krajowe Centrum Europass ogłosiło zwycięzców konkursu Europass Testimonials, w którym użytkownicy dokumentów Europass przekazywali swoje doświadczenia związane z ich posiadaniem. Zachęcamy do obejrzenia nagrodzonych prac.

Spotkanie Krajowych Centrów Europass


Program Europass cieszy się bardzo dużą popularnością. Prawie 700 tys. dokumentów Europass CV oraz Europass Paszport Językowy wypełnili Polacy w 2015 r. O przyszłości tej inicjatywy oraz kształcie poszczególnych dokumentów dyskutowali pracownicy 27 Krajowych Centrów Europass z 25 krajów podczas spotkania sieci: „2016 Europass Network Meeting”, które miało miejsce w Gdańsku.

Nakręć się na konkurs Europass Testimonials


Testimonial oznacza dowód, oświadczenie, referencje. Dlatego to właśnie słowo znalazło się w nazwie konkursu przygotowanego przez zespół Europass. To właśnie zbiór dokumentów, które możecie zgromadzić dzięki Europassowi pomoże Wam najlepiej udowodnić kompetencje zawodowe i to nie tylko w kraju, ale również poza granicami.

Konsultacje społeczne Eures


Komi­sja Euro­pej­ska pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łeczne w spra­wie pro­gramu Twoja praca z EURES, który wspiera mobil­ność zawo­dową ludzi mło­dych. Kon­sul­ta­cje doty­czą kształtu przy­szłych dzia­łań Komi­sji Euro­pej­skiej w zakre­sie wspie­ra­nia mobil­no­ści mło­dych pra­cow­ni­ków na tere­nie Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG) czyli 28 kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej oraz Nor­we­gii, Islan­dii Liech­ten­ste­inu.

Nowe warsztaty Eurodesku


Euro­desk Pol­ska wzbo­ga­cił swoją ofertę dla szkół. „Papiery do kariery” to warsz­taty, na któ­rych uczest­nicy dowia­dują się, jak pre­zen­to­wać swoje kwa­li­fi­ka­cje przy pomocy doku­men­tów Euro­pass.