Uwaga uczelnie! Do zdobycia certyfikaty ECTS Label i DS Label


Zachęcamy polskie szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa do udziału w konkursach o ECTS i DS. Label. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez Komisję Europejską stanowiące nagrodę dla uczelni za wzorowe stosowanie systemu ECTS oraz wydawanie suplementu do dyplomu. Wyróżnienia są szansą dla uczelni na promocję w kraju i za granicą.

Nad Bałtykiem o jakości szkolnictwa wyższego i roli liderów zmian


W Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja bolońska pt. „Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej”. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Gdański wpisuje się w inicjatywę Sieci LLL oraz cykl Rozwój Edukacji Akademickiej (REA), prowadzony przez UG. W konferencji wzięło udział ok. 120 przedstawicieli uczelni z całej Polski.

Jeden z postulatów Procesu Bolońskiego był tematem konferencji, która odbyła się w Warszawie


Ramy kwalifikacji stanowią ważny temat w Europie już od wielu lat. W Polsce prace nad nimi rozpoczęły się w roku 2008. W 2011 r. przyjęto akty prawne wprowadzające Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. W celu wymiany doświadczeń z innymi państwami, które opracowują ramy kwalifikacji lub mają to doświadczenie już za sobą, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowały konferencję pt. Ramy kwalifikacji jako narzędzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie.