Trzy projekty, tysiące beneficjentów


Od 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. FRSE realizuje trzy projekty w ramach Priorytetu III, Wysoka Jakość Systemu Oświaty: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych oraz Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.

Dwa pierwsze projekty tworzą pionierską w skali Unii Europejskiej synergię z programem „Uczenie się przez całe życie”, zakładając wykorzystanie doświadczeń programów Comenius i Leonardo da Vinci. Natomiast projekt Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych jest pierwszym tego typu projektem wykorzystującym doświadczenia programu Leonardo da Vinci dla beneficjentów programu Comenius.

Projekty systemowe realizowane przez FRSE mają na celu dofinansowanie zagranicznych mobilności nauczycieli, kadry edukacyjnej oraz osób szkolących się i kształcących zawodowo. Będą oni mogli skorzystać z kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej wymiany
doświadczeń.

Realizacja projektów wspiera zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu profesjonalny rozwój oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. Dodatkowo projekty instytucjonalne zakładają włączenie instytucji do współpracy międzynarodowej. Do końca 2015 r. z zagranicznych wyjazdów mają szansę skorzystać tysiące osób. Terminy składania wniosków w 2013 r. to 28 czerwca i 28 października dla projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych oraz 30 kwietnia i 17 września dla projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych.