U-MULTIRANK już dostępny


30 stycznia 2013 r. Komisarz KE ds. edukacji ogłosiła powstanie narzędzia o nazwie U-Multirank. Mimo że jest on nadal w fazie testowej, warto poznać jego funkcjonalność.

„Nowy ranking zaproponowany przez Komisję Europejską – powiedziała w Dublinie komisarz Vassiliou – przede wszystkim pozwoli młodym ludziom podejmować decyzje o tym gdzie studiować w oparciu o lepszą informację, a także pozwoli uniwersytetom porównywać się między sobą w bardziej przejrzysty i użyteczny sposób.”  Komisarz podkreśliła jednocześnie, że „nowy ranking będzie niezastąpionym narzędziem dla polityków podejmujących decyzje w kontekście naszych wysiłków na szczeblu Unii Europejskiej zachęcających do bardzo potrzebnej modernizacji uczelni”. Komisja Europejska przeznaczyła 2 mln euro na finansowanie tego projektu.

U-Multirank pozwoli uczelniom na określenie swojej pozycji na tle innych szkół wyższych zbliżonych profilem. Narzędzie będzie gromadziło dane na temat działalności dydaktycznej, badawczej i związanej ze współpracą z otoczeniem. U-Multirank ma zwiększyć przejrzystość informacji o działalności szkół wyższych i umozliwić tworzenie „rankingów” zależnych od zdefiniowanych kryteriów.

Założeniem nowego europejskiego projektu jest stworzenie narzędzia, które pozwoli zainteresowanym (np. studentom, politykom na szczeblu krajowym czy europejskim) tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Oznacza to, że choć twórcy Multirankingu sami nie będą wskazywali, która uczelnia lub kierunek studiów są lepsze od innych to jednocześnie pozwolą użytkownikom łatwo to ustalić i zrobić własny ranking. Ważną zaletą U- Multiranku będzie to, że bardzo ułatwi on uczelniom porównywać się z innymi uczelniami nie tylko jako całość ale także w poszczególnych aspektach np. jakości badań, umiędzynarodowienia lub zatrudnienia absolwentów.

Powodzenie U-Multiranku będzie zależało w dużym stopniu od współpracy ze strony uczelni a w szczególności gotowości dostarczania niezbędnych danych. Dlatego zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej jak i władze w poszczególnych krajach będą zachęcać uczelnie do udziału. W pierwszym etapie, który zacznie się już na wiosnę br. uczestniczyć ma w skali światowej 500 uczelni, z tego ok. 30 uczelni z Polski.

Więcej informacji: www.u-multirank.eu