Udział Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programie Erasmus+


Podpisano oficjalne umowy o udziale w programie Erasmus+ z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (EOG). Umowy o udziale Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) w programie Erasmus+ zostaną podpisane do końca maja br.

To bardzo dobre wiadomości dla tych, którzy swoje projekty finansowane z budżetu programu Erasmus+ chcą realizować przy współpracy z instytucjami wymienionych krajów.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Zintegrował do-tychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Le-onardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz Jean Monnet, Erasmus Mundus i Tempus, ALFA, EDUlink.

Po raz pierwszy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą inicjatywy związane ze sportem. Finansowanie programu zaplanowane jest na siedem lat, czyli do roku 2020.