Udział w pracach krajowej platformy dotyczącej integracji imigrantów w Polsce


Przedstawiciele Polskiego Biura Eurydice zostali zaproszeni do udziału w Krajowej Platformie na Rzecz Integracji, która powstała w ramach projektu „Współpraca drogą do integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Projekt realizowany jest przez IOM (Międzynarodową Organizację ds. Migracji) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach działalności platformy, której celem jest umożliwienie i ułatwienie wymiany informacji na temat praktyki doświadczeń w dziedzinie integracji imigrantów z polskim społeczeństwem, 8 października 2010 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Imigranci w polskiej szkole. Wyzwania dla polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej”. Spotkanie poświęcone było kwestii zmian w polskim prawie oświatowym oraz przygotowaniu polskich szkół do przyjmowania i kształcenia dzieci cudzoziemskich.

W ramach jednego z paneli reprezentantka Eurydice wygłosiła prezentację nt. europejskich rozwiązań w zakresie integracji dzieci imigranckich w szkołach, przygotowaną na podstawie ostatniego raportu Sieci na ten temat. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej – w szczególności kuratoriów i szkół, sektora pozarządowego – w tym organizacji zrzeszających imigrantów, oraz świata nauki. Uczestnicy z zapałem wykorzystali możliwość skierowania pytań do przedstawicieli administracji i poszerzenia wiedzy nt. nowych rozwiązań w polskim prawie.