Upowszechnianie rezultatów projektów


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ uruchomiła nową zakładkę na stronie www.erasmusplus.org.pl. Nowy dział poświęcony jest problematyce upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w programie Erasmus+.
Beneficjenci znaleźć mogą w nim m.in. informacje dotyczące narzędzi upowszechniania, zapewniania trwałości rezultatów czy ewaluacji projektów. Na stronie znajdują się też informacje o najważniejszych polskich i europejskich dokumentach związanych z upowszechnianiem, a także o Platformie Rezultatów Programu Erasmus+.

Upowszechnianie
Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Dodatkowo:

  • upowszechnia wiedzę;
  • rozszerza wpływ organizacji;
  • wywiera wpływ na politykę i praktykę;
  • rozwija nowe partnerstwa;
  • podnosi prestiż organizacji/instytucji.

Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń. Obok upowszechniania, które zdefiniowane jest jako rozprzestrzenianie na szeroką skale, beneficjent powinien również pamiętać o takich działaniach jak: definiowanie rezultatów, kreacja narzędzi upowszechniających, zapewnienie rezultatom trwałości oraz ewaluacja projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi elementami upowszechniania. Ich prawidłowe zaplanowanie przyniesie realizatorom projektów wiele korzyści.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+
Platforma Rezultatów Programu Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+. Jej celem jest rozprzestrzenianie informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk. Dzięki Platformie wzrośnie wiedza o projektach i ich rezultatach, maksymalizując potencjał finansowanych działań, co z kolei pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rezultatów również po zakończeniu realizacji projektów.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+ to kompleksowy przegląd wszystkich projektów realizowanych w ramach programu – oznacza to, że na platformie znajdzie się każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach i zachęcamy do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.