Usuwanie barier, czyli Leonardo da Vinci na budowie


Dzięki programowi Leonardo da Vinci udało się wesprzeć całą serię projektów służących większej mobilności pracowników sektora budowlanego i podnoszeniu ich kwalifikacji.

Sektor budowlany to jeden z liderów mobilności – jego pracownicy częściej niż osoby z innych branż wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy. Przepływ siły roboczej wciąż jednak napotyka bariery – nie tylko językowe, ale również związane z udowodnieniem posiadanych kwalifikacji. Problem ten mają także menedżerowie chcący działać na otwartym unijnym rynku zleceń.

By pokonać te kłopoty, konieczne jest wypracowywanie wspólnych standardów kształcenia i szkolenia w budownictwie, a także porównywania i certyfikowania kwalifikacji w tej branży. Aktywny udział w tym procesie biorą różne podmioty z sektora budownictwa z wielu krajów UE. Dzięki wsparciu programu Leonardo da Vinci udało się już opracować wiele produktów dla bardzo  szerokiego spektrum zawodów budowlanych i poziomów wykształcenia – począwszy od inżynierów i menedżerów, a skończywszy na pracownikach nisko wykwalifikowanych, którzy potrzebują  uzupełnić swoją wiedzę.

Na uwagę zasługuje np. system potwierdzania kwalifikacji w budownictwie nabywanych w procesie pracy, spójny z obowiązującym w Polsce egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. System jest oparty na europejskiej normie. Projekt prowadzony przez Konsorcjum APL Bud, kierowany przez Związek Zawodowy Budowlani zbiegł się w czasie z wprowadzoną przez ministerstwo edukacji reformą programową szkół zawodowych. Nowe programy kształcenia dla trzech wybranych przez beneficjenta zawodów (murarz, dekarz, hydraulik) zostały użyte jako podstawa w pilotażach egzaminacyjnych w Polsce i za granicą.

Od kilku lat rośnie też wzbogacana o kolejne tomy biblioteka menedżera budowlanego, niezbędna do poruszania się po międzynarodowym rynku zleceń i inwestycji. Podręczniki przygotowane przez konsorcjum prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej poświęcone są różnym problemom: od kierowania przedsiębiorstwem po miękkie aspekty zarządzania kadrami. Przeznaczone są głównie do prowadzenia studiów podyplomowych, pozwalają także na międzynarodową standaryzację kształcenia i certyfikacji inżynierów oraz menedżerów budowlanych (tytuł European Building Expert).

Cenne podręczniki powstały też w projektach Polskiego Związku Pracodawców Wypracowano ujednolicone dla różnych krajów szkolenia dotyczące pozyskiwania środków europejskich na inwestycje infrastrukturalne, zarządzania ryzykiem, roszczeniami i sporami w europejskich projektach w sektorze budowlanym, jak również atrakcyjne szkolenia językowe.

Nie tylko menedżerowie są adresatami produktów opracowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Można też wśród nich znaleźć narzędzia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach, niechętnie korzystających z kursów, które mogłyby podnosić swoje kwalifikacje drogą pozaformalną. Partnerstwo kierowane przez Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia przygotowało e-pakiet edukacyjny Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz. Zawiera on nie tylko materiały szkoleniowe, ale też narzędzie do oceny własnych kompetencji.

Dzięki środkom z programu  Leonardo da Vinci zorganizowano także wiele projektów, w ramach których uczniowie szkół budowlanych odbywali praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach, a nauczyciele mogli poznawać nowe metody kształcenia umiejętności zawodowych.

Anna Kowalczyk
Leonardo da Vinci