VI międzynarodowa konferencja Teacher Education Policy in Europe


W dniach 17-19 maja 2012 r. w Warszawie odbędzie się VI międzynarodowa konferencja sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe – TEPE 2012 pt. „Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe”. Organizatorami są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Łódzki.

Sieć naukowa TEPE została powołana do życia w 2007 r. Jej głównym celem jest wypracowywanie zaleceń dotyczących polityki kształcenia nauczycieli na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim. Inne zadania to: rozwijanie badań w dziedzinie edukacji nauczycieli, wspieranie mobilności i rozwój europejskiego wymiaru edukacji nauczycieli oraz rozwój metod ewaluacji w kształceniu nauczycieli.

Konferencje TEPE odbywają się raz do roku. Polska będzie jej gospodarzem po raz pierwszy. Impreza została objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat sposobów zmniejszenia luki pomiędzy polityką edukacyjną, badaniami naukowymi i praktyką w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się na wszystkich etapach kształcenia.

Podczas spotkania zostanie dokonana analiza sposobów uczenia się nauczycieli i doskonalenia ich praktyki zawodowej. Uczestnicy poszczególnych sesji podejmą próbę zidentyfikowania barier w doskonaleniu edukacji nauczycieli i znalezienia sposobów poprawy tej sytuacji.

Jednym z ważnych tematów w kontekście tematu uczenia się przez całe życie będzie promocja rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach partnerstwa pomiędzy szkołami, uniwersytetami, ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli i decydentami odpowiedzialnymi za sprawy edukacji.

Konferencja TEPE 2012 zgromadzi około 120 przedstawicieli nauki, praktyki i polityki z całego świata. Będzie to więc niepowtarzalna okazja do pogłębionej dyskusji i wymiany doświadczeń również na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli również w kontekście kierunków planowanych zmian w zakresie oświaty i wychowania w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie: www. tepe2012.uni. lodz. pl.