W poszukiwaniu współczesnej szkoły życia


W ponie­dzia­łek 14 marca, w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja „W poszukiwaniu współczesnej Szkoły Życia” poświę­cona tema­tyce Uni­wer­sy­te­tów Ludo­wych. Jej orga­ni­za­to­rem był Kaszub­ski Uni­wer­sy­tet Ludowy w Wie­życy.

Pod­czas kon­fe­ren­cji Wice­pre­zes Rady Mini­strów i mini­ster kul­tury i dzie­dzic­twa naro­do­wego prof. Piotr Gliń­ski zapo­wie­dział wspar­cie mini­ste­rialne dla idei Uni­wer­sy­te­tów Ludo­wych.

Pierw­sze Uni­wer­sy­tety Ludowe zaczęły dzia­łać w Danii w XIX w i szybko zyskały w Skan­dy­na­wii bar­dzo dużą popu­lar­ność. W Pol­sce działa obec­nie jedy­nie kil­ka­na­ście tego typu pla­có­wek.

Zapra­szamy do obej­rze­nia na stro­nie TVP3 Gdańsk.

Wię­cej na temat uni­wer­sy­te­tów ludo­wych mogą Pań­stwo prze­czy­tać w tek­ście Ewy Smuk-Stra­ten­werth pt. „Uni­wer­sy­tety ludowe – zapo­mniana tra­dy­cja?” .