Wielojęzyczność w Europie: Komisarz Vassiliou wręcza nagrody Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych


W pierwszej edycji nagrody dla najlepszego projektu, który otrzymał wcześniej Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych, wyróżniono dziś pięć projektów, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do promowania nauczania i uczenia się języków obcych. Zwyciężyły inicjatywy z Belgii, Włoch, Litwy, Norwegii i Rumunii.

Nagrody przedstawicielom projektów wręczyła Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, na konferencji pt. „Wielojęzyczność w Europie” w Limassol na Cyprze. Konferencja ta jest jednym z prawie 500 wydarzeń odbywających się w całej Europie dla uświetnienia Europejskiego Dnia Języków.

32 państwa uczestniczące w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie” (27 państw członkowskich UE, 4 państwa EOG/EFTA oraz Turcja) miały nominować do nagrody najlepszy krajowy projekt w zakresie nauczania języków. Złożone ze specjalistów jury, pod przewodnictwem Miguela Angela Martineza, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wybrało następnie pięć najlepszych projektów, kierując się ich europejskim wymiarem i wpływem na poprawę umiejętności językowych grupy docelowej.

Komisarz Vassiliou powiedziała: „Chciałabym gorąco pogratulować zwycięzcom oraz twórcom wszystkich doskonałych projektów, które były nominowane.Jury stanęło przed trudnym wyborem, gdyż wszystkie nominowane projekty były bardzo wysokiej jakości. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych jest okazją do zaprezentowania wielu wspaniałych inicjatyw, dzięki którym osoby w każdym wieku mają możliwość podjąć wyzwanie uczenia się różnych języków i poznania różnych kultur. W ostatniej dekadzie w inicjatywie wzięło udział 1500 projektów, co pokazuje jak bardzo Europejski Znak Innowacyjności przyczynia się do urzeczywistniania wielojęzyczności.”

Zwycięskie projekty

EuroCatering Language Training (Kurs językowy Eurocatering), Belgia wspólnota francusko- i niderlandzkojęzyczna

Projekt ten, skierowany do stażystów, studentów i pracowników sektora hotelarskiego i gastronomii, ma na celu poprawę ustnej znajomości siedmiu europejskich języków (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, norweskiego, słoweńskiego i galicyjskiego). Łączy on umiejętności językowe z potrzebami zawodowymi i jest wspierany w ramach komisyjnego programu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego Leonardo da Vinci. W zamierzeniu inicjatywa ma objąć w tym roku inne europejskie języki.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (CMC_E komunikacja w kontekście wielojęzycznym wychodzi na powitanie przedsiębiorstwom), Włochy. 

Projekt ten dotyczy sześciu europejskich języków (angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, portugalskiego i słowackiego) i ma na celu opanowanie języka na wysokim poziomie w kontekście zawodowym. Jego oddźwięk w całej Europie jest szeroki, dzięki udanej współpracy między europejskimi uniwersytetami a przedsiębiorstwami.

Learning by moving (Uczenie się poprzez ruch), Litwa

Ten obejmujący dziewięć języków (litewski, niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, polski, rumuński, turecki i maltański) projekt skupia się na nauczaniu języków między państwami sąsiadującymi. Grupa docelowa to studenci, emeryci, turyści, osoby bezrobotne, imigranci i osoby pracujące zawodowo.

My language – your language (Mój język – twój język), Norwegia 

Projekt ten jest głównie skierowany do dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i średnich. Opiera się na założeniu, że znajomość zarówno swojego, jak i innych języków umożliwia większy wkład w życie społeczeństwa i przyczynia się do różnorodności. W projekcie tym połączono uczenie się języka z wydarzeniami kulturalnymi, takimi jak wystawy.

EuroIntegrELP; Rumunia 

W dotyczącym 15 europejskich języków (EN, FR, DE, EE, EL, ES, EUSK, SK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU) projekcie biorą udział prawie wszystkie sektory edukacji – szeroka grupa docelowa obejmuje studentów, nauczycieli, osoby pracujące zawodowo i osoby bezrobotne. 

Kontekst

Nagrody dla najlepszego projektu, który otrzymał wcześniej Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych zorganizowano, by pokrywały się z 10. rocznicą szczytu w Barcelonie w 2002 r., podczas którego szefowie państw i rządów postulowali, aby wprowadzić nauczanie dwóch języków obcych od najmłodszych lat oraz ustanowić wskaźnik kompetencji językowych w celu mierzenia postępów w nauce języka.

Wielojęzyczność jest sednem inicjatywy Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych, która rozpoczęła się jako projekt pilotażowy w latach 1998-99, aby stać się inicjatywą ogólnoeuropejską w 2001 r.

Każdy z 31 nominowanych projektów otrzymał pamiątkowe trofeum i został wymieniony w specjalnej broszurze („European Language Label – Empowering People”) opublikowanej z okazji przyznania nagród. Jedynym uczestniczącym krajem, który nie nominował żadnego projektu, była Szwecja.

Projekty zostały ocenione pod kątem ich europejskiego wymiaru i wpływu. Kryterium europejskiego wymiaru odzwierciedla różnorodność językowa zwycięskich projektów oraz sposób, w jaki nauka języka przyczynia się do poprawy zrozumienia innych kultur. Wpływ zaś odnosi się do wyników projektu, jego innowacyjnego charakteru, podniesienia znajomości języka obcego, wielkości grupy docelowej i coraz większej liczby użytkowników.