treść strony

dr Monika Poboży

Członek Zarządu
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), politolog (absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Studia Europejskie), prawnik (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik studiów na kierunku europeistyka; autorka i redaktorka szeregu publikacji z zakresu prawa i systemu politycznego Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania instytucji i polityk unijnych; stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (2003), Uniwersytetu w Konstancji (2005) oraz Uniwersytetu w Moguncji (2008).

W latach 2012-2015 zastępca dyrektora Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. dydaktycznych i jakości kształcenia; w latach 2011-2018 adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2016-2017 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych; Zespół ds. etyki); w latach 2017-2020 zastępca dyrektora Biura Prezesa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie nadzorowała m.in. Wydział Współpracy z Zagranicą; w latach 2021-2022 dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, gdzie m.in. nadzorowała funkcjonowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, a także udział Ministerstwa Edukacji i Nauki w wielu gremiach unijnych zajmujących się współpracą naukową i badawczą oraz polityką edukacyjną i młodzieżową.