Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy (2013)


Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawodowej mają przecież prawo poszukiwać i błądzić, z drugiej jednak, wyniki badań pokazują, że uczestnicy projektów edukacji pozaformalej mają pełniejszy obraz swej zawodowej przyszłości niż ich pozostali rówieśnicy. Co więcej, chętniej podejmują naukę w ramach edukacji formalnej, co jest dowodem na komplementarny charakter tych dwóch sposobów uczenia się.

Czy nie warto zatem, aby pracodawcy bardziej uważnie przyjrzeli się efektom edukacji pozaformalnej i dostrzegli jej rezultaty? W tym celu przeprowadziliśmy badanie wśród byłych uczestników jednej z 3 najbardziej popularnej akcji programu UE „Młodzież w działaniu” – Wolontariatu Europejskiego. Jak byli jej uczestnicy odnajdują się na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy? Czego nauczyli się poprzez udział w projekcie? Czy wykorzystują wiedzę zdobytą w szkole czy raczej tę zdobytą podczas trwania blisko rocznego projektu wolontariatu za granicą? Zachęcamy do lektury!

 


The European Voluntary Service (EVS) and the labour market – research report

We often hear an objection that young people taking their first steps on the labour market do not have enough determination and perseverance in the actions they take up, which results in them frequently changing jobs. On one hand, this phenomenon is understandable – at the beginning of their career they have, after all, the right to seek and make mistakes. However, on the other hand, the results of the research show that participants of non-formal education projects have a better idea of their vocational future than their peers. Moreover, they take up formal education more willingly, which serves as a proof that these two ways of learning are complementary in nature.

Wouldn’t it be worthwhile that the employers take a closer look on the effects of non –formal education and recognise its results? With this aim we carried out the research among the former participants of one of the three most popular actions of the EU Programme Youth in Action – the European Voluntary Service. How well do the former participants of the EVS find their way in the demanding labour market of today? What did they learn thanks to the participation in the project? Do they use school knowledge or rather the knowledge gained during the nearly-one-year-long EVS project? You are welcome to read the full report!