Wolontariat Europejski zamiast bezrobocia?


Pod koniec 2011 roku w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowanych było około 730 000 bezrobotnych do 30 roku życia. Stanowili oni ponad 38% ogółu bezrobotnych. Blisko czterech na dziesięciu bezrobotnych miało mniej niż 30 lat. Oznacza to, że co trzeci (w niektórych urzędach nawet co drugi) z bezrobotnych mógłby, zgodnie z formalnymi zasadami, wyjechać na Wolontariat Europejski. Ale prawie żaden z nich o tym nie wie.

Informowanie o możliwości udziału w Wolontariacie Europejskim wpisuje się w jedną z podstawowych usług rynku pracy – poradnictwo zawodowe i informację zawodową, świadczone w urzędach pracy przez doradców zawodowych lub pośredników pracy. Dlatego też Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 29 listopada spotkanie z przedstawicielami instytucji rynku pracy – powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Biur Karier, Ochotniczych Hufców Pracy i Młodzieżowych Biur Pracy. W sumie 86 osób przez kilka godzin poznawało tajniki Wolontariatu Europejskiego.

W trakcie spotkania Ewelina Miłoń z działu Promocji i Informacji zaprezentowała działalność FRSE i Programu „Młodzież w działaniu”. Przedstawiono zasady Wolontariatu Europejskiego, dyskutowano czy osoba bezrobotna może wyjechać na Wolontariat Europejski nie tracąc jednocześnie statusu osoby bezrobotnej. Agnieszka Prinz z bydgoskiej Fundacji „Wiatrak” przedstawiła przykład dobrej współpracy między Fundacją, a Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy. Taka współpraca jest możliwa, a Wiatrak przeszkolił doradców zawodowych, którzy informują młodych bezrobotnych o możliwości wzięcia udziału w Wolontariacie Europejskim. Monika Mrówczyńska- trenerka i pracownik młodzieżowy, opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w Wolontariacie Europejskim i o tym jak wpłynął on na jej karierę zawodową. Na zakończenie, Katarzyna Różycka przedstawiła jak wykorzystać sieć informacyjną Eurodesk w pracy z osobami bezrobotnymi. W trakcie spotkania przedstawiono również wyniki badań, które pokazały, że część umiejętności, których obecnie poszukują pracodawcy można zdobyć lub rozwinąć przez udział w Wolontariacie Europejskim.

Spotkanie prowadził trener programu „Młodzież w działaniu” Wojciech Spychała. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu informacja o możliwości udziału w Wolontariacie Europejskim pojawi się w ofercie urzędów pracy i innych instytucji, które pracują z młodzieżą zagrożoną bezrobociem.