Work Based Learning


W dniach 21-22 maja 2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie gościć grupę sterującą projektu międzyagencyjnego Work Based Learning (NetWBL).

Z początkiem września 2013 r. polska Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” przystąpiła do realizacji projektu międzyagencyjnego pt. Work Based Learning and apprenticeships. WBL rozumiemy tu jako formę kształcenia zawodowego mającą miejsce w środowisku pracy, a szczególnie w realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa*.

* Ze względu na różnorodność form kształcenia praktycznego w systemach edukacji poszczególnych krajów UE przyjęto, że projekt nie będzie forsował podejścia niemieckiego (systemu dualnego), lecz w zakres zainteresowań projektu wchodzić będą także inne formy kształcenia praktycznego, jak praktyki w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub przyzakładowych, firmy symulacyjne, etc. Projekt nie dotyczy szkolenia podejmowanego przez pracodawców wobec własnych pracowników, lecz kształcenia, któremu podlegają osoby, które nie weszły jeszcze na rynek pracy.

Celem projektu jest jak najszersza promocja idei praktycznego kształcenia w środowisku pracy w różnych modelach VET WBL w krajach UE, jako czynnika znacznie ułatwiającego młodym ludziom wejście na rynek pracy oraz dopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców. Projekt jest dopełnieniem inicjatywy Komisji Europejskiej „Alliance for Apprenticeships”, realizują go Narodowe Agencje programu „Uczenie się przez całe życie” z 29 krajów europejskich. Projekt i jego wyniki są przedmiotem dużego zainteresowania KE.

Kluczowe przewidywane produkty projektu to:

  • Analiza tematyczna oraz raport na temat istniejących potrzeb oraz luk w zakresie zwiększania roli WBL w istniejących systemach kształcenia zawodowego;
  • Baza projektów (dobrych praktyk) promujących wdrażanie WBL , realizowanych w ramach programu LLP, a także innych inicjatyw;
  • Baza narzędzi do skutecznego wdrażania WBL (tool box);
  • Seria konferencji regionalnych upowszechniających wyniki projektu oraz 3 europejskie konferencje o charakterze monitoringu tematycznego*.

* pierwsza z konferencji europejskich odbyła się w Brukseli w dniach 11-12 lutego 2014 r.

Projekty – przykłady dobrych praktyk oraz ciekawe rozwiązania i narzędzia ułatwiające promowanie i podnoszenie jakości WBL , możliwe do zastosowania także w innych krajach, zostaną uporządkowane według kilku grup tematycznych powiązanych z tematem WBL. Są to:

  1. Współpraca szkół z pracodawcami oraz zaangażowanie partnerów społecznych w zakresie WBL – przykładowe modele współpracy różnych interesariuszy (zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim), mającej na celu lepsze dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb pracodawców;
  2. Opracowanie programów kształcenia – skuteczne sposoby włączenia WBL w programy kształcenia w systemie szkolnym, jak również ciekawe programy (bądź ich elementy)dla kształcenia praktycznego, innowacyjne metody kształcenia praktycznego, bądź też skuteczne sposoby na osiągnięcie możliwie największych korzyści w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy w ramach możliwości dozwolonych w obowiązującym systemie edukacji.
  3. Atrakcyjność WBL – działania, które przyczyniają się do poprawy reputacji kształcenia zawodowego oraz kształcenia praktycznego zarówno wśród uczniów i ich rodziców, jak i wśród przedsiębiorców, tj. np. badają czynniki determinujące wybory edukacyjne uczniów, wypracowują skuteczne metody dotarcia do uczniów i ich rodziców, czy też promowania WBL jako bodźca zachęcającego do przejścia na wyższy poziom edukacji, bądź też skutecznie zachęcają przedsiębiorców do oferowania miejsc praktyk.
  4. Doradztwo i poradnictwo, wsparcie MŚP – skuteczne metody angażowania przedsiębiorców w proces doradztwa i poradnictwa zawodowego, a także różne narzędzia wsparcia dla uzyskania wysokiej jakości praktyk i staży.
  5. Mentorzy, nauczyciele, instruktorzy – działania skierowane do profesjonalistów biorących udział w procesie praktycznego kształcenia zawodowego, zarówno w zakładzie pracy, jak i w szkole, bądź w centrum kształcenia praktycznego. Interesuje nas definicja ról tych osób w procesie kształcenia, wymagane kompetencje i sposoby ich uzyskiwania, metody współpracy tych osób w procesie kształcenia (zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym) oraz ich rola w procesie zapewnienia jakości kształcenia.
  6. WBL i szkoły wyższe – projekty dotyczące szkół wyższych, które wypracowują rozwiązania skierowane na zwiększenie „zatrudnialności” absolwentów (także przez współpracę międzysektorową), promują międzynarodowe i krajowe miejsca praktyk i staży, promują współpracę szkół wyższych z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i krajowymi na rzecz WBL.

Czas trwania projektu: wrzesień 2013 r. – sierpień 2016 r.