Wspólne studia od A do Z


Czym różni się wspólny dyplom od dyplomu podwójnego? Co oznacza termin wspólne studia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w nowej publikacji przygotowanej przez ekspertów z tej dziedziny.

Przewodnik zatytułowany Joint degrees from A to Z. A reference guide for practitio­ners [link] , stworzony przez ekspertów z uczel­ni oraz byłych biur krajowych programu Erasmus Mundus, to lektura obowiązko­wa dla wszystkich, którzy planują przygo­tować nowy program studiów przy współ­pracy z inną uczelnią lub taki program już prowadzą.

W publikacji znajdziemy wiele infor­macji na temat przygotowania wspólnego programu. Autorzy opisali m.in. tworze­nie ścieżki kształcenia w oparciu o przy­kładowe schematy mobilności oraz zagad­nienia związane z: rekrutacją studentów, marketingiem i szeroko pojętą opieką nad studentami oraz organizacją procesu oceny efektów kształcenia i wydawania dyplomu lub dyplomów. W przewodniku nie zabra­kło również informacji mniej oczywistych, ale niezwykle istotnych dla całego proce­su, a dotyczących np.: odniesienia do ram prawnych regulujących prowadzenie wspól­nych studiów, akredytacji wspólnych pro­gramów, wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości, doboru partnerów oraz korzyści płynących z pro­wadzenia wspólnych studiów. Ważnym aspektem publikacji jest także bardzo sze­roki katalog informacji źródłowych.

Co warto podkreślić, w publikacji omó­wiono tworzenie wspólnych studiów w ra­mach wszystkich trzech cyklów kształcenia: studiów licencjackich/inżynierskich, magi­sterskich oraz doktoranckich, a podane in­formacje są oparte na rozwiązaniach przete­stowanych przez uczelnie w Europie.

Autorzy przewodnika zgromadzili w jed­nym miejscu informacje dotyczące wszyst­kich aspektów wspólnych studiów, które do tej pory były rozproszone. Trzeba jednak pa­miętać, że tworzenie wspólnego programu wymaga również znajomości zasad i ograni­czeń prawnych stosowanych w danej uczelni i kraju. Dlatego poza zapoznaniem się z in­formacjami podanymi w przewodniku za­wsze należy dotrzeć do przepisów obowiązu­jących w każdym kraju wchodzącym w skład konsorcjum prowadzącego wspólne studia. Trzeba też sprawdzić wewnętrzne regulacje każdej z uczelni.

Wspólne studia są doskonałym na­rzędziem umiędzynarodowienia, stoso­wanym przez coraz większą liczbę uczel-ni, na co wskazują badania European Association for International Education (EAIE), opublikowane w EAIE Barome-ter. Wynika z nich, że prawie 50 proc. uczelni w Europie kładzie nacisk na umiędzynarodo­wienie poprzez tworzenie nowych wspólnych programów studiów. Podobne wnioski płyną z badania na temat internacjonalizacji uczelni, przeprowadzonego przez IAU (International Association of Universities) w 2014 r., według którego tworzenie wspólnych programów stu­diów jest jednym z trzech najważniejszych ele­mentów internacjonalizacji, wskazywanych przez uczelnie na całym świecie.

Warto, aby jak najwięcej polskich szkół wyższych działało zgodnie z tym trendem – dzięki temu Polska będzie mogła popra-wić konkurencyjność systemu szkolnictwa wyższego. Przewodnik Joint degrees from A to Z może w tym pomóc. •

Publikacja Joint degrees from A to Z. A reference guide for practitioners powstała w ramach projektu JDAZ, Joint degrees from A to Z wspófinansowanego z programu Erasmus Mundus. W projekcie uczestniczyła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na stronie www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz

 

autor: Anna Bielecka
program Erasmus+ Szkolnictwo wyższe