Wspólne studia? OK!


Dlaczego współpraca uczelni przy realizacji wybranych kierunków studiów jest istotna dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego?

Drogi studencie polskiej uczelni! Czy wiesz, że studiujesz w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW)? W kwartalniku „Europa dla Aktywnych” już informowaliśmy, że ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w krajach objętych tzw. Procesem Bolońskim powstanie takiego obszaru ogłosili w marcu 2010 r. EOSW ma m.in. zapewnić dobre warunki do wyjazdów edukacyjnych studentów i pracowników uczelni oraz ułatwić znajdowanie zatrudnienia w innym niż ojczysty kraju członkowskim. Uczelnie europejskie wciąż poszukują więc sposobów, które pozwalałyby na osiągnięcie tak zdefiniowanych celów. Idealnym narzędziem wydają się wspólne studia.

Wspólne studia to program kształcenia opracowany, a następnie realizowany przez co najmniej dwie uczelnie z dwóch różnych krajów. Na przykład w programie Erasmus Mundus, który od roku 2004 bardzo skutecznie wspiera rozwój wspólnych studiów magisterskich, minimalne konsorcjum realizujące wspólne studia to trzy uczelnie z różnych krajów. Ma to zapewnić jeszcze bardziej mobilne i atrakcyjne kształcenie.

Wartością dodaną wspólnych studiów są wyjątkowe efekty uczenia się, czyli wiedza, umiejętności i inne kompetencje, których nabycie nie byłoby możliwe, gdyby program kształcenia był  opracowany i realizowany tylko w jednym kraju. Innymi słowy – jedna szkoła wyższa samodzielnie nie byłaby w stanie przygotować i zrealizować tak zdefiniowanego programu kształcenia.

Student podejmujący tzw. wspólne studia osiąga założone cele dydaktyczne tylko wtedy, jeżeli zrealizuje ścieżkę kształcenia w co najmniej dwóch różnych krajach. Zapewnia to różnorodność form i metod kształcenia, zmianę środowiska, poszerza horyzonty. Dyplom ukończenia wspólnych studiów, rozpoznawalny i uznawany w co najmniej dwóch krajowych systemach szkolnictwa wyższego, ma gwarantować absolwentom takich studiów większą atrakcyjność na rynku pracy i ułatwiać poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Trudno więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wspólne studia są atrakcyjną formą edukacji, poszukiwaną przez osoby,  które chcą zdobyć nietuzinkowe wykształcenie oraz uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z faktu studiowania za granicą. Do  korzyści tych należą: lepsza znajomość języków obcych, poznanie kultury i historii innego kraju, obycie w środowisku międzynarodowym.

Uczelnie europejskie coraz bardziej zabiegają więc o to, aby posiadać w swojej ofercie dydaktycznej wspólne studia. To doskonały pomysł na  przyciągnięcie do uczelni ambitnych studentów z całego świata, poszukujących dobrego, interdyscyplinarnego i atrakcyjnego programu kształcenia.

Beata Skibińska
zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”