Współpraca młodzieżowa ponad granicami


Podczas międzynarodowego forum Współpraca młodzieżowa ponad granicami zorganizowanego w październiku 2012 r. w Baku, FRSE podpisała Memorandum o współpracy z Fundacją Młodzieży Azerbejdżanu przy Ministerstwie Młodzieży i Sportu.

W spotkaniu wzięło udział ponad stu reprezentantów pozarządowych organizacji młodzieżowych i rządowych instytucji ds. młodzieży z 36 krajów. Wśród organizatorów były Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Natomiast w grudniu 2012 r. FRSE podpisała porozumienie z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML) w Grazu. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu instytucji w promowaniu edukacji językowej wysokiej jakości w Polsce i Europie w czasie trwania projektu ECML Nauka poprzez języki. Dzięki porozumieniu nauczyciele języków obcych, którzy są beneficjentami programów koordynowanych przez FRSE, będą mieli dostęp do innowacyjnych programów doskonalenia zawodowego oraz materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów Rady Europy.