Współpraca sektora szkolnictwa wyższego ze światem biznesu – kategorie obszarów i wskaźniki realizacji


Program Erasmus+ wspiera mobilność zarówno studentów, jak i kadry naukowej uczelni. Jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu jakości nauczania, rozwoju kompetencji osób wyjeżdżających na studia/praktyki zawodowe. Mobilność powinna służyć w efekcie lepszemu odnalezieniu się młodych osób na rynku pracy, a kadrze na większy rozwój dydaktyczno-naukowy.

Aby wpływ ten był spotęgowany, spełnione powinny być warunki umożliwiające lepsze przejście studentów na rynek pracy oraz rozwój dydaktyczny i naukowo-badawczy kadry. W tym kontekście współpraca na linii uczelnia-biznes przybiera na znaczeniu. Celem badania jest próba określenia obszarów współpracy tych dwóch światów wraz z prezentacją metodologii wskaźników opisujących współpracę. Szczególna uwaga będzie poświęcona transferowi innowacji i kreatywnych rozwiązań. Realizacja badania obejmuje analizę desk research (przegląd praktyk międzynarodowych oraz krajowych, przegląd wskaźników, opracowanie metodologii, rozmowy z zainteresowanymi interesariuszami, pilotaż wskaźników.