Współpraca sektora szkolnictwa wyższego ze światem biznesu – kategorie obszarów i wskaźniki realizacji


Program Erasmus+ wspiera mobilność zarówno studentów, jak i kadry naukowej uczelni. Jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu jakości nauczania, rozwoju kompetencji osób wyjeżdżających na studia/praktyki zawodowe. Mobilność powinna służyć w efekcie lepszemu odnalezieniu się młodych osób na rynku pracy, a kadrze na większy rozwój dydaktyczno-naukowy.

Aby wpływ ten był spotęgowany, spełnione powinny być warunki umożliwiające lepsze przejście studentów na rynek pracy oraz rozwój dydaktyczny i naukowo-badawczy kadry. W tym kontekście współpraca na linii uczelnia-biznes przybiera na znaczeniu. Celem badania jest próba określenia obszarów współpracy tych dwóch światów wraz z prezentacją metodologii wskaźników opisujących współpracę. Szczególna uwaga będzie poświęcona transferowi innowacji i kreatywnych rozwiązań. Realizacja badania obejmuje analizę desk research (przegląd praktyk międzynarodowych oraz krajowych, przegląd wskaźników, opracowanie metodologii, rozmowy z zainteresowanymi interesariuszami, pilotaż wskaźników.


Cooperation of Higher Education sector with the world of business – categories of cooperation areas and indicators of activity

The Erasmus+ Programme supports mobility of students as well as mobility of academics. It is one of the tools for raising the quality of education and developing the competence of persons who go abroad to study or to do a traineeship. The effect of mobility should result in better performance of students on the labour market, and improved teaching and scientific development of academics.

To have this effect heightened, the conditions allowing for a smooth transition of students into the labour market and the development of academics in the area of their teaching, scientific and research activity should be guaranteed. In this context the cooperation between HE institutions and the business is significant. The aim of the research is an attempt to define the areas of cooperation between these two worlds and to present the methodology of indicators that describe it. Transfer of innovation and creative solutions will be of particular interest. The research activities include: desk research analysis, a review of international and domestic practices, a review of indicators, methodology design, interviews with the stakeholders, a pilot-phase for the use of indicators.