Procedura recenzowania


 

Niniejsze procedury recenzowania dotyczą publikacji zgłaszanych przez Autorów zewnętrznych w ramach programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE”.

Wydawnictwo FRSE stosuje dwustopniową procedurę recenzowania zgłoszonych tekstów. Warunkiem rozpoczęcia tego procesu jest przygotowanie materiału zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia o oryginalności tekstu przez wszystkich Autorów wymienionych w monografii. Instrukcje dotyczące przygotowania materiału autorskiego są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa, na prośbę Autora/Redaktora naukowego są również przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku PDF.

Wstępna ocena spełniania kryteriów formalnych i technicznych, a także oryginalność tekstów zgłoszonych do publikacji, jest dokonywana przed wysłaniem tekstu do recenzji wewnętrznej. W razie uchybień formalnych Autor jest proszony o dokonanie uzupełnień. W przypadku odkrycia naruszenia praw autorskich osób trzecich Dyrektor Biura Wydawnictwa wzywa Autora do wyjaśnienia, a jeśli okaże się to nieskuteczne – pisemnie informuje o tym fakcie kierownika jednostki naukowej, przy której afiliował się Autor utworu.

 

I. Recenzja wewnętrzna

Recenzja wewnętrzna służy zakwalifikowaniu utworu do rozpoczęcia procesu wydawniczego. Zawiera ona ocenę wartości merytorycznej przedłożonej pracy i rekomendacje odnośnie do dalszego postępowania.

Recenzję wewnętrzną wydaje odpowiedzialny za daną dyscyplinę naukową członek Rady Naukowej Wydawnictwa na wniosek Dyrektora Biura Wydawnictwa. W razie wątpliwości konsultuje się z Dyrektorem Wydawnictwa lub pozostałymi członkami Rady Naukowej. W przypadku publikacji przygotowanych przez pracowników Fundacji, recenzję wewnętrzną może również wydać Dyrektor Biura Wydawnictwa. W takim przypadku decyzję zatwierdza Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Członek Rady Naukowej odpowiedzialny za daną dyscyplinę może zarekomendować Dyrektorowi Biura Wydawnictwa wysłanie tekstu do recenzji, dokonanie poprawek przed wysłaniem tekstu do recenzji lub odrzucenie tekstu. W uzasadnieniu podaje powody decyzji lub listę niezbędnych zmian. Przy podejmowaniu decyzji pod uwagę bierze się tematykę, oryginalność, znaczenie oraz przydatność naukową, w oparciu o analizę materiału przedłożonego dzieła.

Członek Rady Naukowej odpowiedzialny za daną dyscyplinę, a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura Wydawnictwa, zapewni odmienność perspektyw, wskazując Recenzentów afiliowanych w innych ośrodkach naukowych lub badawczych niż Autor/Autorzy/Redaktor naukowy. W przypadku doniesień badawczych lub analiz teoretycznych skład recenzencki umożliwi uzyskanie opinii na temat doboru i zastosowania metodologii.

Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem skierowania publikacji do recenzji zewnętrznej.

 

II. Recenzja zewnętrzna

Recenzentów zewnętrznych wskazuje odpowiedzialny za daną dyscyplinę członek Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE lub – w uzasadnionych przypadkach – Dyrektor Biura Wydawnictwa. Recenzentami mogą być niezależni pracownicy naukowi ze stopniem co najmniej doktora spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora/Autorów/Redaktora naukowego. Recenzentami nie mogą być pracownicy FRSE lub emerytowani pracownicy FRSE.

Monografie będą recenzowane zgodnie z zasadą ślepej recenzji lub podwójnie ślepej recenzji. Recenzent jest zobowiązany sporządzić wiążącą opinię na temat przedłożonego utworu
w terminie do 3 miesięcy na formularzu dostarczonym przez Wydawnictwo FRSE. Do chwili wydania utworu nazwiska recenzentów pozostają tajne. Nazwiska wszystkich recenzentów
w danym roku dostępne wyłącznie (zbiorczo) dla potrzeb ewaluacji instytucjonalnej.

Recenzja powinna składać się z opisu publikacji, szczegółowych uwag i zaleceń Recenzenta uwzględniających następujące aspekty pracy:

 1. Co nowego wnosi i ważnego tekst do literatury przedmiotu;
 2. Jakie są mocne i słabe strony tekstu;
 3. Czy cel rozprawy i jej główna teza zostały sformułowane prawidłowo;
 4. Czy wykorzystano w niej najnowsze wyniki badań, a literatura przedmiotu została dobrana stosownie do poruszanych zagadnień;
 5. Czy tematyka opracowania jest nowatorska (tzn. nie jest kompilacją znanych już publikacji), a sposób jej prezentowania jest zgodny z zasadami przytaczania opublikowanych prac;
 6. Czy metody badawcze zostały właściwie dobrane i zastosowane oraz właściwie opisane;
 7. W jakim stopniu interpretacja jest adekwatna do wyników;
 8. Czy wnioski zostały dobrze udokumentowane, a wyniki wnoszą nowe elementy do wiedzy naukowej;
 9. Czy rozważania ujęte w opracowaniu są przejrzyste i logiczne, a struktura opracowania jest jasna, spójna i konsekwentna;
 10. Czy opracowanie jest napisane poprawnym, fachowym i zrozumiałym językiem, a ilustracje tekstu (tabele, rysunki, wykresy itp.) zostały poprawnie wykonane i przedstawione;
 11. W jakim stopniu zagadnienia ujęte w opracowaniu mogą zostać wykorzystane w praktyce badawczej bądź dla rozwoju teorii;
 12. Czy Recenzent dostrzegł naruszenia zasad etyki, konflikt interesów lub inne uchybienia, które mogą dyskwalifikować opracowanie.

 

Podsumowanie recenzji powinno zawierać jedną z następujących konkluzji:

 • publikacja nadaje się do druku po wprowadzeniu zmian redakcyjnych;
 • publikacja nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta;
 • publikacja wymaga wprowadzenia istotnych zmian i uzyskania akceptacji recenzenta;
 • publikacja nie nadaje się do druku.

 

Procedura recenzowania utworu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Wydawnictwa FRSE. Nazwiska Recenzentów pozostają niejawne dla Autora/Autorów/Redaktora naukowego oraz nawzajem dla Recenzentów.

Warunkiem przyjęcia utworu i rozpoczęcia procesu wydawniczego jest uzyskanie pozytywnej recenzji i pisemne ustosunkowanie się Autora do recenzji. W przypadku recenzji warunkowej (opatrzonej jedną z dwóch konkluzji: publikacja nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag Recenzenta lub publikacja wymaga wprowadzenia istotnych zmian i ponownej akceptacji Recenzenta) Wydawnictwo FRSE zwraca Autorowi/Redaktorowi naukowemu tekst do poprawy według wskazanych zaleceń, prosząc o przygotowanie pisemnej odpowiedzi, która następnie podlega ocenie Rady Naukowej. Na ustosunkowanie się do uwag Recenzenta i wprowadzenie koniecznych zmian w utworze oraz przygotowanie pisemnej odpowiedzi na recenzje Autor ma do 3 tygodni. Następnie utwór trafia do ponownej recenzji, weryfikującej zastosowanie się Autora do wytycznych.

Recenzje warunkowe, niewymagające ponownej akceptacji Recenzenta, są wraz z odpowiedzią Autora przekazywane Dyrektorowi Biura Wydawnictwa FRSE oraz członkowi Rady Naukowej odpowiedzialnemu za daną dyscyplinę, którzy w porozumieniu ostatecznie akceptują (lub nie) materiał i decydująo przekazaniu go do procesu wydawniczego.

W przypadku dwóch recenzji negatywnych lub negatywnego ustosunkowania się Autora/Redaktora naukowego do uwag Recenzentów Dyrektor Biura Wydawnictwa FRSE ma prawo odmówić wydania utworu.