Regulamin konkursu Monografie FRSE


 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zwana dalej FRSE lub Organizatorem, realizuje program „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE” (dalej: program), w ramach którego finansuje wydanie recenzowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych poświęconych edukacji i programom zarządzanym przez FRSE (dalej: Prace lub Monografie). Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady realizacji programu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Program „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE”jest realizowany na zasadach konkursu (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, reprezentowana przez Dyrektora Biura Wydawnictwa, a za stronę merytoryczną odpowiada Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE, powołana przez Zarząd FRSE.
 3. Liczba monografii przewidzianych do wydania w ramach danej edycji programu, harmonogram Konkursu oraz wysokość ewentualnych honorariów w danym roku są każdorazowo ogłaszane w Obwieszczeniu o Konkursie.
 4. Warunkiem wydania publikacji jest przejście procedury wstępnej i merytorycznej, uzyskanie pozytywnych recenzji zewnętrznych, podpisanie Porozumienia w sprawie przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w monografii oraz uzgodnienie ostatecznej treści Pracy lub jej fragmentów z redakcją Wydawnictwa FRSE.
 5. Wydane w rezultacie Konkursu Monografie zostaną objęte są Otwartymi Licencjami Creative Commons (BY-4.0 Uznanie autorstwa).
 6. Publikacje zostaną wydane w serii naukowej Wydawnictwa FRSE w języku polskim i angielskim.
 7. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. O wynikach Konkursu oraz poszczególnych etapów oceny Zgłaszający zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej FRSE (frse.org.pl).

 

CEL I PRZEBIEG KONKURSU

§ 2

 1. Celem Konkursu jest wydanie recenzowanych, a w szczególności niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki edukacyjnej, uwzględniających przebieg i rezultaty programów finansowanych przez FRSE, charakteryzujących się:
  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • poprawnością metodologiczną,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • potencjałem wykorzystania do rozwoju teorii lub praktyki badawczej.
 2. Do wydania skierowane zostaną Prace w największym stopniu spełniające kryteria wstępne i merytoryczne określone w § 5 Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej liczby nagród w terminie rozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli nadesłane Prace nie będą spełniać kryteriów wstępnych lub uzyskają niską ocenę merytoryczną (średnia poniżej 15 pkt lub poniżej liczby punktów określonej w danym Obwieszczeniu o Konkursie).
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Organizator może skierować pod obrady Kapituły Konkursu zgłoszenia zawierające obszerny konspekt Pracy, których Autor/Autorzy zadeklarują gotowość przedłożenia całości publikacji w terminie nieprzekraczającym 12 tygodni od momentu upływu terminu zgłaszania prac konkursowych. W Formularzu zgłoszenia (Aneks nr 1 do Regulaminu) należy określić datę nadesłania pełnej wersji Pracy. Niedopełnienie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Organizator może wydłużyć termin ogłoszenia wyników Konkursu.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 3

 1. Do programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE” można zgłaszać prace naukowe, które są zgodne z definicją ujętą w 10 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 2. Monografie mogą mieć formę pracy napisanej przez jednego Autora, zespół Autorów lub pod kierunkiem Redaktora naukowego/Redaktorów naukowych.
 3. Treść Pracy powinna dotyczyć wybranego obszaru edukacji oraz uwzględniać przebieg i rezultaty programów finansowanych przez FRSE.
 4. Prace konkursowenie mogą obejmować Utworów powstałychna zlecenie Organizatora Konkursuprzed jego ogłoszeniem.
 5. Autorami lub współautorami Prac nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia), osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

SPOSÓB NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

§ 4

 1. Pracę do Konkursu może zgłosić wyłącznie jeden z jej Autorów lub Redaktor naukowy, zwany w Regulaminie Zgłaszającym, za zgodą Autorów poszczególnych części.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej obejmuje:
  1. skan poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego przez Autora/Redaktora naukowego Formularza zgłoszeniowego (Aneks nr 1 do Regulaminu);
  2. skany Oświadczeń o oryginalności tekstu (Aneks nr 2 do Regulaminu) – poprawnie wypełnione i własnoręcznie podpisane przez Autorów/Współautorówwszystkichtekstów wchodzących w skład Pracy;
  3. skany Obowiązków informacyjnych wobec Uczestników Konkursu „Monografie FRSE” (Aneks nr 3 do Regulaminu) – poprawnie wypełnione i własnoręcznie podpisane przez Autorów/Współautorówwszystkichtekstów wchodzących w skład Pracy;
  4. wersję elektroniczną Pracy w języku polskim lub angielskim, przygotowaną zgodnie ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE” – Załącznik nr 4 do Instrukcji Pracy Wydawnictwa FRSE.
 3. Dokumenty złożone do Konkursu (w szczególności Prace) mogą zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim, o ile w Obwieszczeniu o Konkursie nie postanowiono inaczej.
 4. Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać na adres: konkurs.monografie@frse.org.pl, zamieszczając w tytule wiadomości dopisek „Zgłoszenie do konkursu Monografie FRSE”. Praca konkursowa orazzałącznikinie podlegają zwrotowi.Długość ich przechowywania oraz sposób usuwania podlegają zasadom obowiązującym w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 5. Termin nadsyłania Prac konkursowych jest określany w Obwieszczeniu o Konkursie i podawany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 6. Za datę zgłoszenia Pracy do Konkursu uważa się datę wpływu czytelnej i kompletnej dokumentacji spełniającej wymagania określone w ust. 2.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo zwrócenia się do Zgłaszającego o uzupełnienie złożonego wniosku. Uzupełnienie powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia informacji. Nieustosunkowanie się do tej prośby przez Zgłaszającego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i powoduje, że Praca nie będzie brała udziału w Konkursie.
 8. Zgłoszenia Prac złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie biorą udziału w Konkursie.

 

KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC

§ 5

 1. Proces oceny Prac konkursowych obejmuje ocenę wstępnąoraz ocenę merytoryczną.
 2. Oceny wstępnej dokonuje Biuro Wydawnictwa, a zatwierdza jego Dyrektor. Podstawą oceny wstępnej jest Karta oceny wstępnej pracy konkursowej, stanowiąca Aneks nr 4 do Regulaminu. Ocena jest oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia danego kryterium.
 3. Ocenie wstępnejpodlegają poniższe elementy:
  • spełnienie kryteriów zawartych w § 3Regulaminu;
  • data wpływu dokumentów konkursowych;
  • kompletność wymaganych dokumentów konkursowych (§ 4 ust. 2 Regulaminu);
  • zgodność standardu przygotowania Pracy ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE” (Załącznik nr 4 do Instrukcji Pracy Wydawnictwa FRSE).
 4. W przypadku stwierdzenia braków na etapie oceny wstępnej, FRSEmoże zwrócić się do Zgłaszającego o dokonanie uzupełnień w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia informacji.Jeżeli uzupełnienie zostanie złożone w terminie 10 dni roboczych od powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia, uznaje się że Praca została złożona w terminie nadsyłania zgłoszeń wskazanym w Obwieszczeniu o Konkursie.
 5. Oceny merytorycznej prac dokonuje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE. Skład osobowy Kapituły zostanie podany na stronie internetowej Organizatora (https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/rada-naukowa).
 6. Posiedzenia Kapituły Konkursu są zwoływane przez Organizatora. Protokół z posiedzeń Kapituły sporządza sekretarz Kapituły Konkursu.Kapituła może przyjąć regulamin pracy.
 7. Podstawą oceny merytorycznej jest Karta oceny merytorycznej pracy konkursowej, stanowiąca Aneks nr 5do Regulaminu.
 8. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny merytorycznej według poniższych kryteriów:
  • zgodność tematu pracyz celem Konkursu;
  • odkrywczość założeń i waga wyników;
  • poprawność metodologiczna;
  • integralność ujęcia i formy;
  • wartość Pracy dla rozwoju teorii naukowych lub praktyki badawczej.
 9. Za spełnienie każdego z kryteriów opisanych w ust. 8 Członkowie Kapituły przyznają Pracy punkty na skali od 1 do 6.
 10. Kapituła Konkursu może odroczyć przyznanie punktów i zwrócić się do Autora/Autorów pracy o dokonanie poprawekw terminie 10 dni roboczych.
 11. Ocenę merytoryczną kończy sporządzenie listy rankingowej prac konkursowych, według średniej z punktów przyznanych w ramach indywidualnych ocen Członków Kapituły.
 12. Prace najwyżej ocenione są kierowane do niezależnych recenzentów zewnętrznych. Proces recenzowania został opisany w „Procedurze recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji” na stronie internetowej Wydawnictwa (Załącznik nr 6 do Instrukcji Pracy Wydawnictwa FRSE).
 13. Liczba Prac skierowanych do recenzji zewnętrznej nie może być wyższa od liczby wskazanej w Obwieszczeniu o Konkursie.
 14. W przypadku niewyłonienia liczby Prac przewidzianej w Obwieszczeniu o Konkursie, Kapituła przystępuje do oceny Konspektów, o których mowa w § 2 ust. 4. Kapituła Konkursu może postanowić o wstępnej akceptacji zgłoszenia lub jego odrzuceniu. Formalnie zaakceptowane zgłoszenia konkursowe, które zawierały Konspekty, po przedłożeniu we wskazanym terminie całości Prac, których one dotyczyły, podlegają regułom oceniania opisanym w § 5 Regulaminu.
 15. Wypełnione Karty oceny pracy konkursowejnie podlegają upublicznieniu.
 16. Laureatem konkursu są Autorzy oraz Redaktorzy naukowi Prac, które uzyskają pozytywną ocenę recenzentów zewnętrznych w ramach „Procedury recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji”.

 

NAGRODY W KONKURSIE

§ 6

 1. Nagrodą w Konkursie jest wydanie monografii w formie drukowanej lub elektronicznej oraz jej promowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych i w ramach wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Koszty recenzji, wydania i promocji Prac zostaną pokryte ze środków Organizatora.
 2. Dodatkową nagrodą jest przetłumaczenie monografii na język angielski (w przypadku Prac przygotowanych w języku polskim) lub na język polski (w przypadku Prac anglojęzycznych).
 3. Organizator zastrzega możliwość przyznania Autorom oraz Redaktorom naukowym nadesłanych prac nagród pieniężnych, o czym każdorazowo informuje w Obwieszczeniu o Konkursie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE, może zaproponować Autorowi lub Redaktorowi naukowemu Pracy niewyróżnionej w Konkursie wydanie publikacji poza serią naukową. Tego rodzaju współpraca jest określana na odrębnych zasadach.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu i niezakwalifikowane do wydania w dowolnej serii wydawanej przez Wydawnictwo FRSE nie są zwracane autorom ani nie są wykorzystywane do innych celów przez Organizatora, a ich autorzy zachowują pełnię praw osobistych i majątkowych do utworu.

WARUNKI I ZAKRES POROZUMIENIA

§ 7

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Autorzy/Redaktorzy naukowi wyłonionych prac przysyłają oryginały Aneksów 1–3 w celu rozpoczęcia procesu wydania publikacji.
 2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawiera:
  1. w przypadku monografii indywidualnych: Porozumienie z Autorem Pracy, określające jego obowiązki, terminy, nakład i liczbę egzemplarzy autorskich, zakres dystrybucji, a także zakres udzielonych praw do wykorzystania utworu i wysokość ewentualnego honorarium;
  2. w przypadku monografii zbiorowych:
   • Porozumienie z Redaktorem naukowym Pracy określające m.in. obowiązki Redaktora naukowego, terminy, nakład i liczbę egzemplarzy autorskich, zakres dystrybucji, a także zakres udzielonych praw do wykorzystania utworu i wysokość ewentualnego honorarium;
   • Porozumienia z autorami poszczególnych rozdziałów, określające warunki współpracy w ramach przygotowywania fragmentów Pracy ich autorstwa do druku, zasady korzystania z praw autorskich, wysokość i warunki wypłaty ewentualnego honorarium oraz liczbę egzemplarzy autorskich.
  3. Autorzy zobowiązani są do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy na rzecz FRSE w zakresie:
   • wydania i dystrybuowania na polach eksploatacji określonych w Porozumieniach, jak też
   • w zakresie rozpowszechniania i wykorzystania jej lub jej fragmentów w celach reklamowych lub
  4. Wzory Porozumień, o których mowa w ust. 2, Organizator udostępnia na wniosek zainteresowanego.

 

CYKL WYDAWNICZY

§ 8

 1. Organizator zapewnia autorom wyłonionych Prac pełną obsługę redakcyjną i korektorską oraz tłumaczenie, skład, druk i dystrybucję w zakresie wskazanym w Porozumieniu.
 2. Tryb pracy nad tekstem opisano „Procedurach wydawniczych dla monografii naukowych” (Załącznik nr 7 do Instrukcji Pracy Wydawnictwa FRSE).
 3. Autorzy (Redaktorzy naukowi) mają obowiązek ścisłej współpracy z FRSE podczas przygotowywania tłumaczenia i nadawania Pracy ostatecznej formy redakcyjnej, a w szczególności przy dostosowaniu formy edytorskiej do wymogów FRSE w terminach określonych w Porozumieniach.
 4. Wydawnictwo uzgadnia z Autorem/Autorami rozdziałów (Redaktorem naukowym) zakres zmian edytorskich, poprawek i uzupełnień niezbędnych do wydania Pracy zgodnie z przyjętym standardem w zakresie przyjętym zwyczajowo i nienaruszającym warstwy merytorycznej oraz termin ich przygotowania.
 5. W przypadku braku zgody Autora/Autorów (Redaktora naukowego) na wprowadzenie zmian lub braku zgody FRSE na wydanie Pracy w formie zaproponowanej przez Autora/Autorów (Redaktora naukowego), wymagane jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia takiego stanowiska. Rozpatrzeniem sprawy zajmuje się Kapituła Konkursu, która proponuje sposób rozstrzygnięcia sporu.
 6. W sytuacji braku możliwości rozstrzygnięcia sporu Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyjęcia utworu w postaci Pracy bądź rozdziału w monografii zbiorowej, co skutkuje rozwiązaniem zawartych Porozumień.
 7. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu opisanych w 8 ust. 5 oraz w § 5 ust. 9 nie przysługuje odwołanie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Autor/Autorzy oraz Redaktorzy naukowi oświadczają, że przysługują im osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład Pracy, oraz że nie naruszają one żadnych osobistych ani majątkowych praw osób trzecich, a w wypadku wykorzystania w fragmentów innych rozpowszechnionych już utworów, Autor/Autorzy zapewniają, że nastąpiło ono w dozwolonym zakresie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub za zgodą jego Twórcy, jeśli zakres wykorzystania będzie przekraczać dozwolony użytek.
 2. Autor (oraz odpowiednio Redaktor naukowy) zgłoszonej Pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby Praca naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 3. Autorzy (oraz odpowiednio Redaktorzy naukowi) zobowiązani są do uczestniczenia w przedsięwzięciach promocyjnych i reklamowych organizowanych przez FRSE we wspólnie uzgodnionym zakresie.

 

DANE OSOBOWE

§ 10

 1. Autorzy zgłoszonych Prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781).
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu są zawarte w Aneksie nr 3.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające lub istotnie utrudniające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, epidemii, ograniczeń nałożonych przez władze publiczne, siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Autora/Autorów (lub Redaktora naukowego) postanowień Regulaminu, Organizator może wykluczyć ich z udziału w Konkursie lub rozwiązać Porozumienie wydawnicze.
 6. Zarządowi FRSE przysługuje prawo unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.
 7. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia oraz podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
 8. Nieważność któregokolwiek zapisu Regulaminu nie powoduje nieważności całego R W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów Regulaminu zostanie prawomocnie uznany za nieważny lub jest sprzeczny z obowiązującym przepisem prawa powszechnego, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

 

 

Lista załączników:

Aneks nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Aneks nr 2 – Oświadczenie o oryginalności tekstu

Aneks nr 3 – Obowiązek informacyjny

Aneks nr 4 – Karta oceny wstępnej

Aneks nr 5 – Karta oceny merytorycznej