Standardy techniczne


Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu FRSE nr 150 z 8 sierpnia 2019 r.

Standardy techniczne Wydawnictwa FRSE

 1. Tekst może być napisany w programie Word (OpenOffice/LibreOffice) dowolnym krojem i dowolną wielkością czcionki. Typografia oraz wcięcia i interlinie zostaną dostosowane do szaty graficznej przyjętej dla danej serii wydawniczej na etapie składu komputerowego
  dokonywanego w Wydawnictwie.
 2. Materiał powinien zostać przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku.
 3. Zdjęcia przyjmowane są wyłącznie w plikach TIF, JPG, RAW, EPS w skali 1:1, w rozdzielczości 300 dpi, bez kompresji lub z minimalną kompresją. Fotografie zmniejszone w celu publikacji w internecie nie nadają się do wykorzystania z druku. Wszystkie fotografie powinny zawierać informację o autorze zdjęcia, zapisaną we właściwościach pliku.
 4. Ilustracje, rysunki, wykresy, mapy należy przygotować oddzielnie i ponumerować. Nazwa pliku powinna być taka sama jak numer obiektu w tekście. W tekście należy oznaczyć tym numerem proponowane miejsce umieszczenia danego obiektu (np. rysunek 3, wykres 2).
 5. Każda ilustracja, rysunek, wykres, mapa powinna zawierać tytuł (umieszczany nad grafiką), legendę (umieszczaną obok grafiki lub pod nią) oraz źródło danych (umieszczane pod grafiką). Należy unikać określeń poniżej/powyżej/na poniższej ilustracji/powyższej/ i podawać numer ilustracji, np.: „Schemat przedstawiono na ilustracji 1”. Opisy materiału ilustracyjnego mogą być zamieszczone w tekście lub wszystkie razem oddzielnie. Tytuł należy zamieścić nad obiektem, źródło – pod.
 6. Tabele należy sporządzać bez dodatkowego formatowania (bez ozdobników, kolorów tła i czcionki) – powinny być ponumerowane cyframi arabskimi i opatrzone tytułem zwięźle opisującym ich zawartość (bez kropki na końcu). Do przypisów w tabelach należy używać
  małych liter (a, b, c) lub gwiazdek (*, **, ***). Pierwszy wyraz nagłówków kolumn tabel należy zaczynać od wielkiej litery – pod tabelą należy zamieścić źródło zawartych w niej danych.
 7. Tabele mogą być zamieszczone w tekście lub oddzielnie, ale również powinny być oznaczone numerami, a w tekście powinny znaleźć się do nich odwołania. Należy unikać określeń poniżej/powyżej/w poniższej tabeli/powyższej/ i podawać numer tabeli, np.: „Zestawienie
  [istotnych informacji] przedstawiono w tabeli 1”.
 8. Jeśli elementem tekstu są infografiki – do pliku z tekstem źródłowym należy dołączyć plik Excel z danymi źródłowymi i stosownym opisem. W wyjątkowych przypadkach Wydawnictwo może zaakceptować łatwe do odwzorowania graficznego materiały w innych formatach. Szczególnie skomplikowane infografiki warto przesyłać z wyprzedzeniem, by studio graficzne miało czas na ich opracowanie.
 9. Jeśli element graficzny jest chroniony prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy. Za uzyskanie zgody odpowiada Autor.
 10. Rysunki, schematy, wykresy oraz inne graficzne przedstawienia informacji w tekście powinny być czytelne, edytowalne, dostarczone w oddzielnym folderze, zapisane jako pliki otwarte, czyli CDR, AI, EPS, XLS. Mogą być też dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości, umożliwiającej ich reprodukcję (nie nadają się materiały kopiowane z internetu lub odbitki kserograficzne).
 11. Zdjęć NIE NALEŻY umieszczać w plikach word. Danych do infografik NIE NALEŻY umieszczać w plikach word.
 12. Wszystkie infografiki (wizualizacje danych) oraz grafy będą dostosowywane do szaty graficznej Serii. Oznacza to, że użyte przez autorów kolory oraz sposoby wizualizacji danych mogą się zmienić (np. wykres słupkowy może zostać zamieniony na kołowy, jeśli będzie to
  uzasadnione z przyczyn graficznych i merytorycznych) – o zmianach tych autorzy zostaną poinformowani.
 13. Wszystkie pliki tekstowe powinny zawierać informację o autorze (i ew. jego afiliacji).

Standardy szczegółowe dla publikacji z Serii Naukowej:

 1. Strony maszynopisu powinny być ponumerowane w sposób ciągły, pierwsza strona powinna zawierać tytuł pracy, imiona i nazwisko Autora/ów lub Redaktora/ów naukowego/ych.
 2. Struktura tekstu w wersji maksymalnej powinna obejmować:
  1. strona tytułowa
  2. spis treści wg schematu:
   • 1.
   • 1.1.
   • 1.1.1. itd.
  3. wykaz skrótów i oznaczeń;
  4. wstęp/wprowadzenie/przedmowa;
  5. tekst główny;
  6. podsumowanie/zakończenie;
  7. aneksy;
  8. bibliografia z podziałem na bibliografię i źródła internetowe (netografię) lub podziałemna: akty prawne, bibliografię i źródła internetowe (netografię). W przypadku monografii bibliografia powinna być wspólna dla wszystkich tekstów.
  9. słownik terminów;
  10. indeksy;
  11. wykazy ilustracji, tabel;
  12. streszczenia.
 3. W pracach zbiorowych streszczenia i słowa kluczowe należy zamieścić pod tytułem artykułów z oznaczeniem „Streszczenie”, „Słowa kluczowe”. Tak samo należy postąpić ze streszczeniami w obcym języku („Abstract”, „Keywords”). Streszczenia powinny mieć od ok. 400 do ok. 800 znaków ze spacjami).
 4. W każdym artykule niezbędne jest podanie afiliacji autorów (wg wzoru: uczelnia, wydział/kolegium, katedra, adres e-mail) w pierwszym przypisie lub pod nazwiskiem autora na początku artykułu w lewym górnym rogu.
 5. Informacje bibliograficzne z powołaniem się na źródła przygotowujemy w systemie „autor – rok” w nawiasie, według następującego wzoru:
  Ten etap w pedagogice pracy jest nazywany edukacją przedzawodową, czyli wprowadzeniem do odgrywania ról społecznych, i rozpoczyna się przed podjęciem nauki w szkole podstawowej (Kwiatkowski, 2006, s. 46).
 6. Bibliografia (netografia) powinna być opracowana według następujących wzorów:
  Kwiatkowski, S.T. (2013), Stopień dopasowania zawodowego studentów pedagogiki w kontekście psychopedagogicznego paradygmatu przystosowania człowieka do pracy [w:] „Ruch Pedagogiczny”, nr 4, s. 101–118.
  Schumpeter, J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.
  Mastercard, Microsoft Join Forces to Advance Digital Identity Innovations, newsroom, mastercard.com/press-releases/mastercard-microsoft-join-forces-to-advance-digitalidentity-innovations [dostęp: 6.12.2018].
 7. Bibliografia powinna być opracowana zbiorczo dla wszystkich rozdziałów.